stopp tvangslovgivningen i psykisk helsefeltet
FNs menneskerettighetsråd møtes tre ganger i året, og har hovedkontor i Genève. Dette bildet er fra høynivåmøte i Menneskerettighetssalen, 27. februar 2017. Foto: UN Photo/Elma Okic

FNs rettighetseksperter oppfordrer Europarådet: Tvangslovgivningen i psykisk helsefeltet må avvikles.

WHO | Tvunget institusjonalisering og tvangsbehandling gir skadelige effekter
Verdens helseorganisasjon (WHO) | Tvunget institusjonalisering og tvangsbehandling skader

GENEVE (28. mai 2021) – FNs menneskerettighetseksperter oppfordrer Europarådet til å trekke utkastet til tilleggsprotokoll til Oviedo-konvensjonen. Tilleggsprotokollen opprettholder en tilnærming til psykisk helsepolitikk og praksis som er basert på tvang. Dette er ikke forenlig med moderne menneskerettighetsprinsipper og standarder.

Europarådets biomedisinkomité skulle etter planen møtes i begynnelsen av juni for å stemme over dette utkastet til tilleggsprotokollen, som vil tillate at alle de 47 medlemslandene i Europarådet fortsetter å bruke tvangstiltak, inkludert ufrivillig plassering av personer med psykiske lidelser i psykiatriske institusjoner, og tvungen medikamentell behandling. På møtet 01.06.2021 ble medlemmene enige om å utsette avstemningen til november 2021.

Tvunget institusjonalisering og tvangsbehandling skader

Overveldende bevis fra flere organisasjoner, som European Disability Forum (EDF), Mental Helse Europa (MHE) samt økende konsensus i FN – blant annet i Verdens helseorganisasjon (WHO), viser at  tvangsbehandling skader ved å påføre mennesker med psykososial funksjonshemming ydmykelse og skam, stigmatisering og frykt, smerte og traumer.

Dette er uforenlig med dagens menneskerettighetsprinsipper og standarder.

Dropp utkastet

FNs rettighetseksperter har oppfordret alle statlige delegasjoner til å protestere mot utkastet til tilleggsprotokoll, samt Europarådet til å avslutte legitimeringen av tvungen institusjonalisering og bruk av tvang mot personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert eldre personer med nedsatt funksjonsevne.

De presiserer videre at siden tvangstilnærmingen i psykisk helsefeltet skader mennesker og nedsetter funksjonsevnen, vil fortsatt autorisasjon av denne utdaterte tilnærmingen sementere en bokstavelig u-tidighet. Mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser må ha rett til å bo i samfunnet og nekte seg påført skadelig medisinsk behandling.

Bli en del av fremtiden

Det kontroversielle utkastet til traktat har vekket motstand i Europa og fra det internasjonale samfunnet. Stemmer i Europarådet, som Europarådets parlamentariske forsamling og Europarådets menneskerettighetskommissær, har også uttalt seg mot utkastet til protokoll.

Eksperter innen FN sier:

«Når det er innsats over hele verden for å reformere psykisk helsepolitikk, er det overraskende at Europarådet, som en stor, regional menneskerettighetsorganisasjon planlegger å vedta en avtale som vil reversere den positive utviklingen i Europa, og spre skremmende effekter andre steder i verden».

Europarådet har nå en unik mulighet til å bevege feltet fremover, bort fra de gammeldagse tvangstilnærminger. Konkrete tiltak for å fremme støttende psykiske helsetjenester i samfunnet vil kunne realisere menneskerettigheter for alle mennesker, uten diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. «Vi oppfordrer Europarådet til å være en del av fremtiden og ikke en del av fortiden innen psykisk helse.»  

Bli med å endre måten vi håndterer psykiske lidelser på – tvang i psykiatrien må ta slutt

Støtt kampanjen ledet av European Disability Forum (EDF) og Mental Helse Europe (MHE)  

Les mer:

Stanse lovgivningen om tvangstiltak for psykisk helse i Europa – FNs eksperter | FN-nyheter (un.org)

FN-eksperter: Stopp lovgivningen for tvangstiltak for psykisk helse i Europa – Mental Helse Europa (mhe-sme.org)

Ytterligere informasjon:

Ny Mental Helse Europa (MHE) rapport om lovende praksis for å få slutt på tvang i psykisk helsevern

Rapporten viser at det ikke handler om å endre individuell praksis, men om å implementere en ny kultur innen psykisk helsevern. Som rapporten antyder, virker en kombinasjon av både grasrotarbeid og overordnede strategier å være den beste veien fremover for å avslutte tvang i praksis. Bare eliminering av tvang vil sikre systemisk endring som fører til et menneskerettighetsbasert psykisk helsesystem, i samsvar med FNs CRPD.

WHO – lansering 10. juni 2021 | Mad in Norway, 10.06.2021

Global Psychiatry’s Crisis of Values: Dainius Pūras, MD | Mad in America, 07.06.2021

Global Psychiatry’s Crisis of Values: Dainius Pūras, MD | Psychiatric Times, 03.06.2021

Menneskerettigheter for alle – CRPD inn i norsk lov! | Mad in Norway, Odd Volden 28.02.2021

Ett års ventetid på det vi BØR satse på innen psykisk helse | Mad in Norway, Birgit Valla, 29.05.2020

Menneskerettigheter må inn i psykisk helsevern – intervju med Dainius Pūras | Mad in Norway, Birgit Valla, 29.05.2020

Psykisk helsefeltet må endrast radikalt! | Mad in Norway, 18.11.2019

Tvangsmedisinering må forbys | Ketil Lund, Tidsskriftet 16.02.2017