Vedtekter

 Endret på årsmøte 24.04.2023

         

§ 1 Foreningens navn er Mad in Norway

§ 2 Formål: Foreningen har som formål å bidra til en nødvendig endring innen psykisk helsefeltet i Norge

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

·      Formidle kunnskap, forskning og meninger på nettstedet madinnorway.org

·      Organisere egne arrangementer

·      Delta i det offentlige ordskiftet og i egnede fora 

§ 3 Organisasjonsform

Mad in Norway er en frivillig og ideell nettverksorganisasjon. Årsmøte er foreningens øverste myndighet, mens styret og redaksjonen står for den daglige driften.

Foreningen er en frittstående juridisk person, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

§ 4 Organisasjonsnivåer

Mad in Norway består av tre organisasjonsnivåer: styret, redaksjonen, og medlemmer/bidragsytere.

Medlemmer/bidragsytere i Mad in Norway er personer som enten betaler et årlig støttebeløp fastsatt av årsmøtet og/eller bidrar i Mad in Norways arbeid. Disse har tale- og forslagsrett på årsmøtet.

Redaksjonen består av faste medlemmer. Disse har jevnlige redaksjonsmøter innkalt av sjefredaktør og har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Styret godkjenner medlemmer av redaksjonen.

§ 5 Styret

Foreningen har et styre på 3-5 faste medlemmer pluss varamedlem(mer). Møtet er beslutningsdyktig når 2 er til stede. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

  • være ansvarlig for at organisasjonen er i drift
  • Ha oversikt over og disponere økonomien

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes en gang i året innen 1. mai. Årsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel. Medlemmene har rett til å sende inn forslag til årsmøtet. Forslag skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styret sender ut oppdatert saksliste senest en uke før årsmøtet.  

Årsmøtet behandler følgende saker:

Årsmelding.
Regnskap. 
Vedtektsendringer.
Fastsettelse av medlemskontingent. 
Innsendte saker.
Valg av styre, som skal bestå av minimum styreleder, kasserer og ett styremedlem.

§ 7 Signaturrett

Det er to av styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

§ 8 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte som styret kaller inn til. 

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan gjøres av styremedlemmene. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Vedtektene i PDF