PÅ NORSK: Det oversatte dokumentet på nær 100 sider pluss vedlegg kan være et viktig tilskudd til utviklingen av fremtidens tjenester innen psykisk helse. (Skjermdump av forsiden på dokumentet)

Psykiske problemer har i årevis blitt forstått og behandlet som sykdom. Nå er det endelig tilgjengelig et velbegrunnet alternativ til diagnose-tenkningen, og som legger til rette for å forstå mennesker ut fra deres livssituasjon.

Merk deg bokstavkombinasjonen MTMR. Det står for Makt-Trussel-Mening-Rammeverket, og er en rykende fersk norsk oversettelse av det engelskutviklede The Power Threat Meaning Framework. Temaet har stått høyt oppe på dagsordenen hos Mad in Norway i det siste (se nederst i saken).

Rammeverket gir en alternativ forståelse til de patologiske psykiatriske diagnosene, og åpner for en radikalt ny forståelsesmodell som også kan inspirere til håp og utvikling for den enkelte, for familier og grupper i samfunnet.

Vegard Høgli, nå pensjonert kommuneoverlege, var initiativtaker til oversettelsen. Slik forteller han hvorfor han fattet interesse for dette rammeverket:

– Som samfunnsmedisiner fant jeg at omfanget av psykiske lidelser i samfunnet er foruroligende, og utgjør en stor og økende belastning på den enkelte, på familier og for samfunnet som helhet. Jeg begynte etter hvert å tvile på at den viktigste faktoren er sykdom i hjernen hos den enkelte, men at sosiale og ytre forhold spiller inn, ikke bare som predisponerende eller medvirkende forhold, men at de i større grad også kan forklare de fenomenene vi observerer.

Respons på opplevde trusler

Vegard forklarer essensen i rammeverket med at de fenomener vi i dag klassifiserer som psykiske lidelser, kan forstås som respons på opplevde trusler. Dette har sin årsak i utøvelse av en eller annen form for maktpåvirkning i livet, og som vi tillegger en mening som kan være formet av roller, kultur og selvforståelse, samt en oppfatning om hva som anses å være «normalt».

En dyster påminnelse om relevansen av tilstedeværelse av makt i form av vold og krenkelser, kom i den ferske rapporten om forekomst av vold i Norge, utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Undersøkelsen viser at omfanget av vold i nære relasjoner og alvorlige seksuelle overgrep er høyt, og ser ut til å øke.

Lite kjent i Norge

MTM-rammeverket ble utgitt av den engelske psykologforeningens avdeling for klinisk psykologi allerede i januar 2018. Vegard undret seg over at dette var så lite kjent i Norge. Men med velvillig tillatelse fra utgiveren, har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse tatt på seg å finansiere oversettelsen.

Daglig leder ved senteret, Hilde Hem, forteller i et intervju på deres nettside hvorfor rammeverkets multifaktorielle og kontekstuelle tilnærming er viktig som et tilskudd til debatten om tjenesteutviklingen på psykisk helsefeltet.

– Skal samfunn og tjenesteutvikling nå mål om aktiv deltakelse, integrering og medborgerskap, trenger vi et samspill mellom fag- og brukermiljøer. Dokumentet kombinerer fag- og erfaringskunnskap ved at personer med egenerfaring har vært tungt representert i arbeidet, sier hun.

Vegard roser Hilde for å ha gått i bresjen for å få oversatt rammeverket, og trekker fram gleden det har vært å få spille på en kompetent og bredt sammensatt redaksjonsgruppe som har gått gjennom teksten, diskutert og kommet med innspill underveis.

Utfordrer kunnskapssynet

– Dokumentet er en brannfakkel som utfordrer det dominerende kunnskapssynet på psykiske problemer. Jeg mener likevel at psykisk lidelse som folkehelseproblem tilsier at vi trenger å finne nye perspektiver som kan gi bedre måter å møte utfordringene på. Håpet med utgivelsen er at det kan inspirere til grunnleggende refleksjon om feltet og være et bidrag til å utvide perspektivet for samfunnets hjelpetjenester, avslutter Vegard Høgli.

Den norske oversettelsen er tilgjengelig for gratis nedlasting via Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Dokumentet er tilgjengelig på flere språk hos The British Psychological Society. For en mer pedagogisk fremstilling av rammeverket anbefales boka A Straight Talking Introduction to the Power Threat Meaning Framework.

En trykket versjon av rammeverket kan bestilles i nettbokhandelen hos Adlibris eller Amazon.

Mer om MTM-rammeverket her:

Reportasje

Historiefortellinger – ikke diagnoser – Mad in Norway

Video

Filmopptak fra seminaret «Forbi diagnosene – et nytt perspektiv på psykiske problemer» 2. desember 2022 – Mad in Norway

Podkast

#35 – Lucy Johnstone / Alt du trenger å vite om de psykiatriske diagnosene – Mad in Norway

#36 – Lucy Johnstone / Forbi diagnosene – Makt, trussel, mening-rammeverket – Mad in Norway

Forrige artikkelSEMINAR OM NEDTRAPPING AV PSYKIATRISKE MEDIKAMENTER – vitenskap og levd erfaring
Neste artikkelBli støttemedlem i Mad in Norway
Pensjonert kommuneoverlege og engasjert i utviklingsarbeid, blant annet gjennom det internasjonale samarbeidet HOPEnDialog «Åpen Dialog i nettverksmøter». Han er bekymret over omfanget av psykiske problemer og mener at dagens biologiske forståelse av psykiske problemer svikter. Han mener at en radikal nytenking må til der man legger vekt på tilnærminger som går ut på å forstå mennesker i deres sammenheng, satse på gode relasjoner og livsvilkår - og formidle håp gjennom dialogiske prosesser.
Sivilingeniør med særlig motivasjon til å forstå sammenhenger. Mange års erfaring med ulykkesgransking og forskning i transportsektoren, hvor læring er det sentrale. Fra ingeniørperspektivet ser han mennesker som unike individer med kraft til å skape meningsbærende sosiale systemer som maskiner aldri kan erstatte.