Norsk psykiatrisk forening publiserte i februar i år «Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler».

Det er svært positivt at Norsk psykiatrisk forening har sett behovet for «en klinisk rettet rådgiver for hvordan en skal trappe ned. Og eventuelt seponere antipsykotiske legemidler for personer som er 18 år eller eldre».  Det er samtidig tankevekkende at slike legemidler har vært brukt i over 60 år før nedtrapping på denne måten blir satt på dagsorden.

Et snevert biomedisinsk perspektiv

Det fremgår av forordet til Rådgiveren at en har forholdt seg «til metoden som er angitt i Helsedirektoratets veileder IS-1870: «Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer» under utarbeidelsen av rådene».  Det synes imidlertid ikke som om alle sider ved denne veilederen er vektlagt i like stor grad. Arbeidsgruppen har bestått av syv psykiatere, og Rådgiveren bærer etter mitt syn klart preg av dette. 

Et relativt snevert biomedisinsk perspektiv synes å ligge til grunn for de rådene som gis. En kan jo lure på hvorfor det er så viktig i en veileder for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler så sterkt å fremheve at disse preparatene «er en viktig og nødvendig del av behandlingen for pasienter med psykose og en rekke andre lidelser», og dessuten som første anbefaling understreke betydningen av alltid å følge behandlingsretningslinjer «med hensyn til hvor lenge en bør behandle en psykotisk tilstand». Det er vanskelig å se hvilken betydningen disse forhold har for nedtrapping. 

Mangler kunnskap fra personer med egenerfaring og kontekstuelle sider

I tråd med helsedirektoratets veileder burde arbeidsgruppen vært supplert. I første rekke med personer med egenerfaring med bruk av nevroleptika (antipsykotika). Den eneste henvisning til pasienter jeg finner i Rådgiveren er en og en halv linje henvisning til «den britiske brukerrepresentanten Will Hall». Will Hall (som ikke er brite, men amerikaner) er forfatter av  «Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka» som ble utgitt i norsk versjon av «Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse» i 2014.  De pasienterfaringene som ligger til grunn for denne veilederen hadde fortjent en større plass i «Rådgiveren». 

Kontekstuelle sider knyttet til nedtrapping er nærmest fraværende i Rådgiveren. Nedtrapping er imidlertid ikke noe som bare skjer i kroppen, det skjer også i familien, i behandlingsnettverket osv. På disse områdene finnes det både erfaringer og kunnskap som burde vært omtalt.  

Langsom nedtrapping – bruk av nedtrappingsstrimler

Det er etter mitt syn mye som taler for at nedtrapping av nevroleptika bør skje langsomt. Det understrekes også i Rådgiveren, selv om jeg vil gå inn for en enda langsommere nedtrapping enn det som foreslås. Spesielt siste del av nedtrappingen bør skje svært gradvis og jeg er helt uenig i rådet om at «Minste tablettstørrelse må seponeres i ett trinn». Det er vanskelig å forstå begrunnelsen for dette. Ofte vil det kunne erfares som hensiktsmessig å redusere dosen langsommere enn ved «minste tablettstørrelse», og det er også i praksis mulig:

Noen av tablettene går det an å dele, se f.eks Knuse og delelisten som er laget ved OUS. Ofte vil det imidlertid være hensiktsmessig/nødvendig å bruke såkalte «tapering strips» (nedtrappingsstrimler) for å få til en tilstrekkelig gradvis nedtrapping. Nedtrappingsstrimler muliggjør en svært langsom og jevn dosereduksjon. Disse må i dag importeres via et apotek i Norge fra Regenboog Apothek i Nederland. Det er påfallende at Rådgiveren ikke omtaler muligheten for bruk av nedtrappingsstrimler. Økt etterspørsel i Norge vil forhåpentligvis over tid føre til at vi får laget slike nedtrappingsstrimler her i landet og på den måten unngår det byråkratiet, de ekstra kostnadene og tidstapet som er forbundet med import.  

.

Redaksjonens kommentar i ettertid: Tapering strips er dessverre ikke lenger mulig å importere fra Nederland. Se innlegg av Tore Ødegård 6. mai 2021: https://www.madinnorway.org/2021/05/historien-bak-tapering-strips-spesialdoser-for-en-mer-gradvis-nedtrapping/
Vi er kjent med at Statens Legemiddelverk jobber med å få til produksjon i Norge.