NASJONAL KONFERANSE FOR RECOVERY - 26. SEPTEMBER 2023 - DIGITALT
NASJONAL KONFERANSE FOR RECOVERY 2023

De regionale brukerstyrte senterne, NAPHA og Erfaringssentrum har gått sammen med en rekke andre aktører om å arrangere en årlig Recovery-konferanse som skal løfte frem menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse.

På grunn av økonomisk usikkerhet knyttet til arrangementet, er den fysiske konferansen for 2023 utsatt til 2024. 

Som erstatning i år, vil det bli et gratis digitalt seminar 26. september 2023 fra klokken 10-13.

Påmelding her: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-konferanse-for-recovery-utsatt-til-2024-bli-med-pa-digitalt-seminar-26-september-2023/

Sendingen kan også følger her: https://napha.no/


Her vil du få introduksjon til tema og verktøy knyttet til recovery. Noen av disse blir tatt videre til den fysiske konferansen i 2024, som vil gå mer i dybden og legge opp til diskusjon og workshops.

Arrangører

Konferansen blir til i samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner samt fag-, undervisnings- og forskningsmiljøer. Den første konferansen ble holdt i 2022. 

De regionale brukerstyrte sentrene har inngått en samarbeidsavtale med NAPHA og Erfaringssentrum, og siden etablert samarbeid med en rekke relevante organisasjoner og fagmiljø som arrangerer konferansen sammen: ADHD Norge, LPP- Landsforeningen for pårørende, RIO, Velferdsalliansen, Jæren Recovery Senter, Mental Helse, Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon, Nord Universitet, Nasjonal Kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet HF, Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), WAPR, Hurdalsjøen Recoverysenter, Oslo kommune, Erfaringsskolen (Oslo kommune), Mad in Norway, WSO – We Shall Overcome og Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Program

Forskning på recovery: Hvordan vet vi at tjenestene jobber recoverybasert? 
Mike Slade (foredrag på engelsk). 
Mike Slade er professor for psykisk helse, recovery og sosial inkludering ved Universitetet i Nottingham. Hans hovedinteresse innen forskning er recoveryfokuserte og resultatfokuserte psykisk helsetjenester (recovery-focused and outcome-focused mental health services), inkludert Recovery College, erfaringskompetanse (lived experience narratives), borgerskap, wellbeing, INSPIRE og mer. Han har skrevet over 300 akademiske artikler og publisert 15 bøker. Mye av det han har produsert kan lastes ned på researchintorecovery.com.

E-læringsprogam om Recovery, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) gir oss en innføring i et nytt e-læringsprogram om Recovery som er på vei.

Relasjonell velferd – en introduksjon.  Ottar Ness tar oss igjennom en introduksjon til et tema som kanskje er relativt ukjent for mange i dag. «(…) det handler om å rigge samfunn på måter som skaper livskvalitet for alle og som innretter seg mot å skape sosial rettferdighet, og mot å utjevne forskjeller i mulighetene man har til å skape god livskvalitet.». I 2024 vil han sammen med Dina von Heimburg gå dypere inn i temaet.

Menneskerettigheter og WHO QualityRights – en introduksjon. Mette Ellingsdalen fra WSO (Landsforeningen We Shall Overcome) gir oss en innføring i verktøyet QualityRights, som er utviklet av WHO. QualityRights gir opplæring og veiledning for utvikling av menneskerettighetsbaserte tjenester. På den fysiske konferansen i 2024 får vi mer inngående kjennskap til WHO QualityRights. Da har Ellingsdalen med seg professor emerita i psysisk helsearbeid, Marit Borg.  

Folkehelse og gode liv – en introduksjon. Solrun Steffensen fra NAPHA gir oss en nyttig introduksjon til viktige tema i den nye folkehelsemeldingen.

Kan medikamenter hindre recovery? Anders Sørensen. Anders er klinisk psykolog og ph.d. i psykiatri. Anders forsker på nedtrapping av psykofarmaka og har egen praksis i København, hvor han primært hjelper mennesker med å trappe ned på antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin og annen avhengighetsskapende medisin.

Anders er etterutdannet og sertifisert i metakognitiv terapi og interesserer seg for medisinfri, psykoterapeutisk behandling av depresjon, angstlidelser, OCD, psykoser, PTSD og eksistentielle kriser. Ifølge Anders er recovery selvsagt, og den psykiatriske, medisinske forståelse av psykisk lidelse er henlagt i historiebøkene.

Påmelding

Påmelding her: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-konferanse-for-recovery-utsatt-til-2024-bli-med-pa-digitalt-seminar-26-september-2023/
Seminaret er gratis.

Bakgrunn for konferansen

Recoverykonferansene har sitt utspring i Knutepunkt for Recovery, som startet som et prosjekt mellom de Regionale Brukerstyrte Sentrene. Sentrene, eller «knutepunktene», er brukerstyrte ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. De har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Les mer her: https://www.recoveryknutepunkt.no/

Når bruker-, pårørende- og interesseorganisasjoner og fag- og forskningfeltet går sammen i et likeverdig fellesskap, kan vi skape en reell bevegelse.