STED: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram-salen, Wergelandsveien 29.

TID: Fredag 3. desember 2021 klokka 10.00-16.00

Seminaret vil presentere eksempler på hjelpetilbud for framtida innen psykososial helse. Målgruppa er alle som er interessert i å bevege feltet framover og realisere menneskerettigheter for alle.

Norge har et av verdens beste helsevesen, men det gjelder ikke psykisk helsefeltet. Vi har høyest dødelighet og de høyeste uføreratene av alle OECD-landene. 

Dette må vi gjøre noe med. Vi har kunnskap, aller mest fra dem som selv har erfaring med tjenestene. Hvis vi lytter til dem, kan feltet ta kvantesprang framover. På seminaret får du blant annet høre fra folk som bruker egenerfaringer til tjenesteutvikling.

Over hele verden foregår det nå en innsats for å reformere psykisk helsefeltet. 
I WHOs nye veileder Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Fremme personsentrerte og rettighetsbaserte tilnærminger, er BET-tilbudet på Blakstad i Vestre Viken valgt ut som ett av tre døgntilbud i verden som kan vise til svært gode resultater. BET-tilbudet – og noen få andre tilbud, som den medisinfrie enheten på Universitetssykehuset Nord-Norge, vektlegger pasientens autonomi og menneskerettigheter. De samme prinsippene er Stangehjelpa i Stange kommune også bygget på. Men disse tilbudene er i minoritet. 

Hvordan skal vi få til et skifte i psykisk helsefeltet? Det handler ikke bare om kunnskap, men også om politikk og lovverk. Vi skal derfor også løfte disse temaene på seminaret.

Vi spør:

Hva er de viktigste løsningene?
Hva er de største barrierene?

Budskapet vil bli oppsummert i en artikkel som vil være et viktig bidrag til nasjonal og lokal utvikling innenfor psykisk helsefeltet.

Seminaret er gratis, og det er ingen påmelding. Førstemann til mølla!

Man får kjøpt kaffe og mat på Litteraturhusets kafe eller nærliggende steder.

.

Program

1000 – 1020

Velkommen. Hvorfor vi trenger et skifte innen psykisk helse?
Birgit Valla, sjefsredaktør, Mad in Norway

1020– 1120 

Erfarere og framtida

Kva trenger den lukka psykiatrien? Korleis gi pasientane i krise gode menneskemøter?
Inger-Mari Eidsvik

Lenge før tilsyn og rettsvesen 
Ingrid Johanne Vaalund

Systemet må endres: Nyttig psykisk helsehjelp sett fra barn
Proffer fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

1120– 1135

PAUSE

1135– 1200 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og QualityRights: et radikalt skifte til psykiske helsetjenester fundert i menneskerettighetene
Mette Ellingsdalen og Peter McGovern 

1200 -1300

LUNSJ

1300-1400

Tjenester som bryter med det etablerte paradigmet og viser vei

Når medikamentene blir lite viktig, hva blir viktig da?
Tore Ødegård, Tromsø medikamentfrie tilbod (UNN)

Respekt og likeverd i møte med mennesker som strever med psykiske helseutfordringer
Didrik Heggdal og Arne Lillelien, BET

Å gi Hjelp som hjelper
Stine Lauritzen og Marianne Furuli, Stangehjelpa

1400 -1415 

PAUSE

1415-1515

Hvordan påvirke politisk og endre lovverk

Lærdommer fra politisk endringsarbeid i Oslo
Inga Marte Thorkildsen 

Lovverk for framtida
Ketil Lund

Hvordan utfordrer menneskerettighetene Norge?
Berit Vegheim 

1515 -1530

PAUSE

1530 – 1600

Oppsummering: Hva er de viktigste løsningene og hva er de største barrierene?
Birgit Valla, sjefsredaktør, Mad in Norway

 .

Foredragsholdere

Birgit Valla er utdannet psykolog fra NTNU og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom). Fra hun var ferdig utdannet i 2005 jobbet hun de første fem årene i spesialisthelsetjenesten, deretter i kommunen. Fram til september 2019 var hun leder av Stangehjelpa i Stange kommune. I 2016 fikk hun Psykologprisen utdelt av Norsk Psykologforening for sin innsats i Stangehjelpa og for at hun utfordrer myndigheter og stiller spørsmål. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre kom ut i 2014. Birgit driver nå privat, og underviser, veileder og holder foredrag. Hun har også en liten klinisk praksis på Hamar. Hun er sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway, der hun også har podcasten Birgit inviterer.

Inger-Mari Eidsvik er utdanna Barnevernspedagog, Spesialpedagog og Traumeterapeut (IoPT) med tilleggsutdanning innen psykisk helsevern (SEPREP) m.o.a. Ho jobber i dag i poliklinikk i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling som behandler. I 1988 vart ho første gong innlagt på tvang og traumatisert i den lukka psykiatrien. Ho har erfart fleire tvangsinnleggelser, sist i 2016. Ho er i gang med rettsak mot Staten for brudd på menneskerettane i psykisk helsevern.I 1989 sa ho høgt at ho skulle kjempe mot det biomedisinske hegemoniet i psykiatrien for komande generasjoner enten ho var på innsida eller på utsida. Dette løftet har ho holdt.  Ho har i år vore del av arbeidsgruppa (for WSO) i Helsedir. som evaluerer Kap. 8.13 (medikamentkapittelet)  i Den Nasjonale veilederen for psykose. Ho har tidligare vore del av styret i WSO. På fritida har ho ein liten IoPT praksis, ho har ei vaksen datter og ein liten hund.  Ho bur i Ålesund.  

 

Ingrid Johanne Vaalund er pensjonert oversetter og TV-tekster. Hun arbeider frivillig i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), blant annet i en «ressursbank» av foredragsholdere, og er glad for at det har vært mulig å omdanne en fortid med overgrep og skadelig psykiatri til kunnskap og erfaringer som andre kan ha nytte av. Ingrid har også vært LMSO-representant i arrangementskomiteen for Amaliedagene siden 2018, og hun trives med å være med på planleggingen av dette viktige seminaret. I tillegg er hun en administrator for Erfaringsnettverket på Facebook, «en dynamisk møteplass for dialog og kunnskapsdeling om psykisk hjelp».

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er en stiftelse og et kunnskapssenter som har som mål å bidra til mer nyttige tjenester for barn og unge, bygd på erfaringer og råd fra barn og unge rundt om i Norge. Erfaringene og rådene oppsummeres til kunnskap og presenteres av unge med erfaring til myndigheter, fagfolk og utdanninger. Siden 2013 har Forandringsfabrikken snakket med mer enn 2200 barn og unge om deres erfaring med psykisk helsehjelp. 

Mette Ellingsdalen er leder i brukerorganisasjonen WSO – We Shall Overcome. Hun har i sitt arbeid hovedfokus på overgrep og krenkelser i psykiatrien, og behovet for grunnleggende endringer i maktforhold både i lovverk og i tjenestetilbud. Mette har jobbet med menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt, og var en av initiativtakerne til arbeidet for medisinfrie tilbud. I 2006 vant hun “Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern» for å ha satt kritisk søkelys på elektrosjokk.

Peter McGovern

Peter McGovern er psykiater og overlege, opprinnelig fra Irland. Han jobber for å utvikle personsentrerte og recovery-orienterte tilnærminger i psykisk helsevern for å støtte borgere med psykiske helseutfordringer og psykososial funksjonsnedsettelse. Han er for tiden basert i Oslo, og jobber som overlege på Modum Bads avdeling for familiebehandling. Peter er medvirkende forfatter og rådgiver i utviklingen av Verdens Helseorganisasjons QualityRights veilednings- og opplæringsverktøy. Han fortsetter å jobbe med WHO som konsulent for QualityRights, og holder kurs rundt om i verden.

Tore Ødegård

Tore Ødegård er psykiatrisk sykepleier og fagutvikler ved Medkamentfritt behandlingstilbud ved UNN. Han har bakgrunn fra kommunalt psykisk helsearbeid. Tore er associate of International Institute of Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW).

Arne og Didrik

Didrik Heggdal og Arne Lillelien

Didrik Heggdal og Arne Lillelien arbeider begge ved BET-seksjonen ved Vestre Viken. Didrik er psykologspesialist og jobber mye med undervisning og implementering av BET både i spesialisthelsetjenesten, i brukerstyrte tjenester (f.eks. ROS rådgivning for spiseforstyrrelser) og ved kommunale instanser (f.eks. Utekontakten i Bergen Kommune). Didrik er faglig ansvarlig for BET-utdanning for leger og psykologer. Arne er sykepleier og BET-terapeut. Han har lang erfaring med implementering av recoveryorientert behandling, og er faglig ansvarlig for BET-utdanningen for høyskoleutdannet helsepersonell. Arne er fag- og kvalitetsutvikler ved BET-seksjonen.

Stine og Marianne

Stine Lauritzen og Marianne Furuli

Stine Lauritzen og Marianne Furuli arbeider begge i Stangehjelpa, som er den kommunale tjenesten for familier, rus og psykisk helse i Stange kommune. Stine er sosionom og familieterapeut, og nestleder for tjenesten. Marianne er ergoterapeut med master i psykisk helse, og har sammen med Stine faglig ansvar for utviklingen av Stangehjelpa. De har begge jobbet i Stangehjelpa i en årrekke og har lang erfaring med å tilby lavterskeltjenester basert på en humanistisk og personorientert tilnærming. Tjenesten er utviklet gjennom tilbakemeldinger fra innbyggerne om hva som er viktig for dem og om hvorvidt hjelpa faktisk hjelper. 

Foto: Helge Brekke

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen har vært byråd for SV i Oslo i seks år, både som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, og som byråd for oppvekst og kunnskap. Hun har i tillegg sittet på Stortinget i 12 år, samt vært barne-, familie,- likestillings- og inkluderingsminister. Hun har et utrettelig engasjement for barn og unges oppvekstvilkår, sosial utjevning, og kampen mot vold og seksuelle overgrep. I 2015 ga hun ut boka: Du ser det ikke før du tror det: Et kampskrift for barns rettigheter.

Ketil Lund er pensjonist. Tidligere advokat og dommer i Høyesterett.

Berit Vegheim

Berit Vegheim er utdannet kriminolog. Siden 2002 har hun vært leder for Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen. Hun er ekspert på diskrimineringslovgivning, herunder hatkriminalitet, og på sivile og politiske menneskerettigheter med spesialfelt CRPD, FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, CRPD. Stopp Diskrimineringen deltok i CRPD-rapporteringen og høringen om CRPD i FN i 2019. Stiftelsen jobber mot alle former for holdningsdiskriminering: mobbing, trakassering, hatkriminalitet, arbeids- og utelivsdiskriminering, diskriminerende språk, medias fremstilling av funksjonshemmede, umyndiggjøring, tvangsbruk, diskriminering i rettsapparatet og aktiv dødshjelp.