Medisinfrie tilbud
Medisinfrie tilbud - Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp

«Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» er et samarbeid mellom fem landsdekkende bruker- og interesseorganisasjoner innen psykisk helse. Fellesaksjonens arbeid bygger på retten til medvirkning (1) og selvbestemmelse og på retten til frivillighet (2). Medisinfrie behandlingstilbud er et viktig tiltak for å redusere den omfattende tvangsbruken i psykisk helsevern.

De siste årene har vi fått flere medikamentfrie enheter og det tilbys medikamentfrie behandlingsforløp flere steder (se en oversikt på vår webside). Fellesaksjonens oppgave fremover blir å arbeide for at valgfrihet og medisinfrie tilbud skal være en mulighet for alle, uansett hvor de bor i landet. Og for at de som ber om medisinfri behandling og hjelp til nedtrapping av medisiner blir hørt og får et reelt tilbud om dette, selv om det betyr at de må henvises til et annet helseforetak.

Medisinfrie tilbud, tvangsmedisinering og alternativer til psykofarmaka har vært viktige saker for flere av brukerorganisasjonene innen psykisk helse i lang tid. I mars 2010 ble det for første gang nevnt medisinfrie tilbud i Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev til de regionale helseforetakene.

 I «Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang», vedlagt departementets oppdragsbrev, oppsummeres krav til de regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang. I punkt 9 nevnes minimumskrav til områder/innhold i regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang. Blant annet systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud.

Dette dokumentet så vi som en stor mulighet til å få helseforetakene til å etablere reelle medisinfrie tilbud, men vi så at det ikke var noen respons på det i praksis.

På initiativ fra Hvite Ørn og WSO under en brukerorganisasjonskonferanse på Hamar ble så «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» dannet i 2011. Aksjonsgruppa har fra starten av bestått av representanter fra Aurora støtteforening, Hvite Ørn, LPP – Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse, Mental Helse og WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.

Det første møtet i oktober resulterte i et brev til helseminister Anne Grete Strøm Eriksen. Her ble aksjonens krav om medisinfrie enheter i alle landets helseforetak presentert. I 2012 hadde Fellesaksjonen et møte med HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) og samme år ble det sendt et nytt brev til helseministeren (nå Jonas Gahr Støre). Aksjonsgruppa arbeidet deretter med et grunndokument som ble ferdig i 2013.

Dette grunndokumentet utgjør Fellesaksjonens mandat. Grunndokumentet er forankret i de respektive organisasjonene og er styrende for aksjonens arbeid.

Siden har Fellesaksjonen hatt flere møter med HOD og med helseministeren og vi har skrevet flere brev til HOD, til helseforetak, brukerutvalg, pasientombud og til Universitetet i Oslo. Mer informasjon finnes på websiden http://medisinfrietilbud.no/

Høsten 2013 inviterte Fellesaksjonen ledelsen i Helseforetaket Incita (Nå Recoveryakademiet AS) til å drøfte et samarbeid. Incita hadde motiverte fagfolk og vi hadde flere møter med ledelsen. Resultatet ble Hurdalsjøen Recoverysenter – landets første tilbyder av medikamentfri behandling for pasienter med psykoselidelser.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte 26.11.2015 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skulle ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016 og at det skulle gjøres i samarbeid med brukerorganisasjonene. Helseforetakene ble også bedt om å gi tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det. Her er oppslaget på regjeringen.no, hvor det også er presisert at tilbudet skal være i egne enheter.

Fellesaksjonen arrangerte 8. februar 2017 konferanse sammen med Stiftelsen Humania på Litteraturhuset i Oslo – Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten psykofarmaka – med Robert Whitaker og Jaakko Seikkula.

1 2017 og 2018  arrangerte Fellesaksjonen dialogkonferanser om medisinfri behandling. I 2017 ble konferansen arrangert i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og Norsk Sykepleierforbund. I 2018 sammen med Helse Sør-Øst RHF, Norsk Sykepleierforbund, Norsk psykiatrisk forening og Norsk psykologforening. Link til videoopptak her.

Konferansene har samlet mange fagfolk, pasienter / brukere, pårørende og andre til nyttig utveksling av kunnskap og erfaring. Fellesaksjonen har også deltatt på flere eksterne konferanser hvor vi har vært invitert til å snakke om vårt arbeid.

Arbeidet i Fellesaksjonen er i hovedsak blitt gjort av frivillige fra de fem organisasjonene. Det er en aksjonsgruppe som arbeider ut fra det grunndokumentet som alle organisasjonene står bak. Målet er å få etablert medisinfrie tilbud i alle landets helseforetak. Fellesaksjonen har ingen egen økonomi og ingen administrasjon. Fra og med 2020 er det ansatt en sekretær i 20 % stilling. Sekretæren er lønnet ved hjelp av et spleiselag mellom de fem organisasjonene.

Fellesaksjonen hadde i mars 2020 et møte med HOD.  Vi tok blant annet opp behovet for medisinfrie akuttposter, problemer med å få rettighetsvurdering ved bruk av fritt behandlingsvalg og problemer med å få innført Tapering strips til Norge.

Fellesaksjonen publiserte 9. september et opprop for å samle inn underskrifter for å få produksjon av legemidler i mindre doser som letter nedtrapping (Tapering strips) i Norge.

https://www.opprop.net/opprop_for_a_fa_produksjon_av_tapering_strips_i_norge

Den viktigste saken vi vil fokusere på i tiden fremover er arbeidet for medisinfrie akuttposter. Vi har helt siden starten vært opptatt av at det skal være mulig å få medisinfrie behandlingsforløp, det innebærer også at man har tilgang til akuttavdelinger hvor det bare gis medikamenter frivillig, på grunnlag av fritt og informert samtykke.

Fellesaksjonen får ofte spørsmål og kommentarer angående begrepet medisinfrie tilbud. Noen tror vi mener avdelinger og behandling helt uten medisiner. Vi ønsker her å presisere at vi ikke er i mot bruk av medisiner, men vi er for valgfrihet. Vi henviser til vårt Grunndokument hvor det står: Med medisinfrie tilbud mener vi medisinfrie døgnbaserte behandlings-enheter som et reelt og etablert valg tilgjengelig for mennesker i krise, hvor man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering, eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse.

Representanter i Fellesaksjonen pr. oktober 2020

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Hvite Ørn

Hildegunn Flatabø, Aurora Støtteforening

Gunn Helen Kristiansen, Aurora Støtteforening

Jill Arild, Mental Helse

Karl Olaf Sundfør, Mental Helse

Irene Svendsen, LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Ingrid Matheussen, LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Mette Ellingsdalen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Grete Johnsen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Sekretær – Ellen Aronsen

1

Lov om pasient- og brukerrettigheter §3-1. Pasientens eller brukerens rett til medvirkning

Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder.

2

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern §4-4. Vilkår for vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

Sitat fra 3. avsnitt: Dersom det ikke er åpenbart umulig, skal det også vurderes om det kan tilbys andre frivillige tiltak som alternativ til undersøkelse og behandling.