Våre engasjerte

Skribenter

Skribentene bidrar jevnlig med tekster og artikler som legges ut på siden. Vi har også skribenter som bidrar mer sporadisk som ikke står på denne siden. Alle bidrar frivillig og i kraft av et personlig engasjement

Vegard Høgli

Skribent

Lege med master i folkehelsevitenskap. Han har vært kommuneoverlege i Skien i 9 år, tidligere har han arbeidet med blant annet samhandling i helsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF, og var medstifter og leder i stiftelsen GRUK (nå fusjonert inn i Folkehelseinstituttets enhet for forskning og analyse av helsetjenesten). Han er opptatt av utviklingsarbeid innen psykisk helse, blant annet gjennom det internasjonale samarbeidet HOPEnDialog «Åpen Dialog i nettverksmøter». Han er bekymret over omfanget av psykiske problemer og mener at dagens biologiske forståelse av psykiske problemer svikter. Han mener at en radikal nytenking må til der man legger vekt på tilnærminger som går ut på å forstå mennesker i deres sammenheng, satse på gode relasjoner og livsvilkår - og formidle håp gjennom dialogiske prosesser.

Målfrid Frahm Jensen

Skribent

En av de første i landet som ble fast ansatt som erfaringskonsulent. Målfrid har bred pasient- og pårørendeerfaring fra psykisk helsefeltet, og lang erfaring fra pasient- og brukerorganisasjoner. Målfrid er redaktør for flere opplysningshefter innen psykisk helse og utgir i 2020 boken «Varsling - med utgangspunkt i helsetjenesten». Målfrid er foredragsholder og debattant, og hun deltar i den offentlige samfunnsdebatten med leserinnlegg og kronikker. Hun ble tildelt Tabuprisen (2015), Ytringsfrihetsprisen (2015), Årets formidler (2009) og Lillys Partnership in Diabetes - global Award (2002).

Mette Ellingsdalen

Skribent

Mette er leder i brukerorganisasjonen WSO - We Shall Overcome. Hun har i sitt arbeid hovedfokus på overgrep og krenkelser i psykiatrien, og behovet for grunnleggende endringer i maktforhold både i lovverk og i tjenestetilbud. Hun har jobbet med menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt, og var en av initiativtakerne til arbeidet for medisinfrie tilbud. I 2006 vant hun “Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern» for å ha satt kritisk søkelyset på elektrosjokk.

Siri Kristine Engstad

Skribent

Siri Engstad er erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken og i Kontinuerlig forbedring ved UNN. Hun er utdannet som sykepleier, adjunkt og rosenterapeut. Hun har 10 års erfaring som pasient innen psykisk helsevern, og har erfart hva det vil si å få hjelp som ikke hjelper. Hun ønsker alternativer til medisinering, er opptatt av å se hele mennesket, se etter sammenhenger i det levde livet og ha et nettverksorientert perspektiv. Traumebevisst omsorg og reguleringsbevisste helsetjenester er hennes fanesak.

Erik Tresse

Skribent

Erik Tresse er gestaltterapeut med egen praksis i Oslo. Han har jobbet som erfaringskonsulent med pårørendeerfaring på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen fra 2014 til 2018, og skriver i 2021 bok om sin tvillingbror som utviklet psykose, fikk diagnosen schizofreni og tok livet sitt i 1990.

Gunn Helen Kristiansen

Skribent

Leder i brukerorganisasjonen Aurora, (2018-2019) Tidligere adjunkt i yrkesfag og bygg-ingeniør, medlem av ”Rådet” og styringsgruppen i Akuttnettverket, et nettverk som arbeider med evaluering, forskning og kunnskapsspredning i akuttpsykiatrien. Hun er først og fremst en kunnskapsformidler med innsikt og erfaring fra pasientperspektivet. Har skrevet artikler for DagensMedisin, Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH), Dialog (SEPREP), Søkelyset, Mental Helse bloggen med mer. Hun var også prosjektleder, redaktør og bidragsyter til boka ”Drøm i våken tilstand”, (Abstrakt forlag 2013)

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen

Skribent

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen er styreleder i Hvite Ørn, leder for Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester og styremedlem i Rådet for psykisk helse. Jan-Magne holder kurs- og foredrag om psykosehåndtering, mental trening og mestringspsykologi. Jan-Magne er tidligere pasient med psykoseutfordringer. Han fant egne løsninger. uten medikamenter, der kraften i psykosene ble snudd til en helende reise og transformasjon.

Astrid Weber

Skribent

Erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Hun har vært pasient innen psykisk helsevern, og jobber for å åpne lukkede rom, der noen er utestengt og andre rom der noen er innestengt. Det medisinske paradigme har ifølge henne satt psykiatrien ut av stand til å møte mennesket på dets egne vilkår, og hun mener at menneskets grunnleggende livsvilkår må være fundamentet i et nytt paradigme. Hun har bidratt sterkt i pionerarbeidet med erfaringskonsulenter, er medforfatter i flere fagbøker og en aktiv samfunnsdebattant. I 2019 mottok hun Akuttpsykiatriprisen.

Magnus Hald

Skribent

Overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har lenge vært interessert i utviklingen av et nettverksorientert perspektiv for psykisk helse, basert på ideer fra hans arbeid med reflekterende prosesser. Han har vært med på å bygge opp det medikamentfrie tilbudet ved UNN, som åpnet i Januar 2017.

Rolf Sundet

Skribent

Professor i klinisk psykisk helsearbeid og spesialist i klinisk psykologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er også freelance veileder og foreleser. Rolf har publisert i både internasjonale og nordiske tidskrift. Hans Ph.d. er om bruk av tilbakemelding om prosess og resultat i en familieterapi praksis i psykisk helsevern for barn og unge, med særlig vekt på standardiserte skalaer som samtaleverkstøy.

Pernille Bruusgaard

Skribent

En av Norges mest engasjerte og profilerte sykehjemsleger. Hun jobber som overlege på sykehjem i Oslo. Hun har særlig fokus på over- og avmedisinering av sykehjemspasienter, pårørendesamarbeid og tilrettelegging for en verdig død. Hun driver fagutvikling, holder kurs og foredrag i inn- og utland, underviser studenter og jobber politisk. Hun har også forsket på forberedende samtaler i sykehjem.

Irene Svendsen

Skribent

Jobber til daglig i en bo og omsorgsinstitusjon. Hun er utdannet med «Bachelor i læringspsykologi» og har en toårig videreutdanning innen «Åpen dialog i Nettverksmøter og relasjonskompetanse». I tillegg har hun mange års erfaring som pårørende i psykisk helsevern.

Tore Dag Bøe

Skribent

Førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Han er sosionom med Ph.D. i psykisk helsearbeid og har bak seg lang erfaring som praktiker i ulike psykisk helsetjenester. Han har skrevet en rekke bøker og artikler som bidrag til å tenke og handle på nye måter innen feltet psykisk helse. Dialogiske praksiser og etikk er blant hans hovedinteresser.

Forandringsfabrikken

Skribenter

Forandringsfabrikken er en stiftelse og et kunnskapssenter som har som mål å bidra til mer nyttige tjenester for barn og unge, bygd på erfaringer og råd fra barn og unge rundt om i Norge. Erfaringene og rådene oppsummeres til kunnskap fra barn og unge. De oppsummerte svarene presenteres av unge med erfaring til myndigheter, fagfolk og utdanninger. Siden 2013 har Forandringsfabrikken snakket med mer enn 2200 barn og unge om deres erfaring med psykisk helsehjelp. I undersøkelser om psykisk helsevern har de blitt spurt om BUP: hva som kjennes nyttig med hjelpen de har fått, hva som ikke kjennes nyttig og råd til hva som kan bli bedre i systemet. Når barn gir svar om hva som ikke har vært nyttig i psykisk helsevern er svarene ofte knyttet til hvilken plass symptomer, diagnoser og medisiner har i hjelpa. Barn og unge svarer tydelig at hjelpen som gis i BUP må få et annet utgangspunkt og fokus enn det de jobber etter i dag. Barn har helt konkrete svar til hva som må til for at hjelpa skal kjennes nyttig.

Anna G

Skribent

Anna G har erfaring fra psykisk helsevern fra svært ung alder. Årevis med smertefulle erfaringer har vært isolerende, men det er ofte det man brenner inne med som brenner sterkest. Nå føler Anna G for å dele noen av refleksjonene hun har gjort seg med Mad in Norway sine lesere. Mest av alt ønsker hun seg forandring. Redaksjonen kjenner skribentens identitet.

Solrun Steffensen

Skribent

Solrun er utdannet vernepleier med flere videreutdanninger. Hun har bred bakgrunn fra helse- og sosialtjeneste i kommune og stat. Solrun har også erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid, samt som universitet/høgskolelærer. I tillegg har hun 20 års erfaring som pårørende. Solrun jobber nå i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).