Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.

Symbolsk død som en mulighet i et eksistensielt drama

- Ved å komme i kontakt med nye kilder til mening og signifikans, kan det skadede selvet rekonstrueres gjennom skapende og helbredende krefter. Filosof Farhan Shah skriver om hvordan vår dragning mot døden kan lede til mulig gjenreisning og eksistensiell åpning.

Fungerer det psykiske helsevernet som det skal?

- Det er tragisk at vi i Norge ikke tar vare på de medisinfrie tilbudene, når WHO går tungt ut og sier at den eneste veien framover er et psykososialt paradigme. Det vi trenger er så enkelt. Vi trenger menneskelighet og vi trenger at noen lytter når vi forteller historien. Professor emerita Ragnfrid Kogstad er første gjest ut i Pia Beate Pedersens gjenoppstartede podkast om psykisk helse.

Hvordan jeg lærte å trappe ned psykiatriske legemidler på en trygg måte. Det kan...

Da Jørgen Kjønø var i ferd med å miste alt håp om å komme ut av en tilværelse på livsødeleggende piller, fant han redningen hos en dansk forsker. Nå deler de den kunnskapen Jørgen selv trengte da han sto midt oppe i det. Gjennom 26 videoklipp svarer forsker Anders Sørensen på Jørgens spørsmål om trygg nedtrapping.

Vi må snakke mer om den grunnleggende forskjellen i vår forståelse av psykiske lidelser

- Jeg tror ikke vi får redusert medikamentbruk eller tvangsbruk i psykisk helsevern uten en grunnleggende endring i vår forståelse av hva psykiske lidelser er og ikke er, skriver overlege Taran Buran Nærdal.

Delvis seier i første runde i domstolene – menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern går til...

- Vi skal tilbake til tingretten for åra 2013 til 2021, konstaterer saksøker Inger-Mari Eidsvik. Høyesterett bestemte 3. mai at krav om fastsettelsesdom for brudd på menneskerettighetene skal fremmes til behandling i tingretten.

Ikke ta fra meg min egen livshistorie

- Som pasient er jeg per definisjon stilt i en avmaktsposisjon i møter med helsearbeidere som forventes å vite mitt beste bedre enn meg selv. Kari Hansdatter vil verne om eiendomsretten til egen identitet i møte med helsevesenet.

The Recovery Channel: Beveger, berører og engasjerer

Panelsamtale etter filmvisning: Behandlere i psykiatrien kommer i skvis mellom å gi omsorg og å håndtere egne følelsesmessige reaksjoner. - Vi har et system som er basert på kontroll og avvik. Da blir man engstelig for å gjøre feil, sier professor Bengt Erik Karlsson.

Jakten på schizofreni-genet har feilet

Etter flere tiår med forskning, milliarder av brukte dollar og tusenvis av gjennomførte studier, bør det faktum at man ikke har klart å identifisere noen gener for schizofreni, definitivt sette en stopper for forestillingen om at schizofreni er en genetisk lidelse, mener E. Fuller Torrey.

Dialog helbreder – men hvorfor?

- Psykose er ikke sykdom, men menneskets forsøk på å aktivere egne mentale ressurser i en ytterst ekstrem situasjon. Der psykiatrien kan avfeie uvanlige opplevelser som vrangforestillinger, ser finsk professor en vei til helbredelse gjennom nysgjerrighet og utforsking.

Menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern – rettsforhandlingene fortsetter

- Vi har tapt i Tingretten og i Lagmannsretten. No skal vi tilbake til Høgsterett, sier en kampklar Inger-Mari Eidsvik før saken på ny skal behandles i den øverste rettsinstansen i Norge.

Ikke kall meg terapeut

- Jeg har valgt å si fra meg autorisasjonen som psykolog og helsepersonell som en protest mot norsk helsevesen. Den skolerte utbryteren Erik Rudi vil ikke være med på en helsehjelp som har som styrende prinsipp å bruke minst mulig ressurser fremfor å holde behovene til det enkelte individ i fokus.

En som planlegger og gjennomfører en terrorhandling kan ikke være utilregnelig

- Det rettslige utfallet av en grov voldshandling avgjøres av om vi har lagt til grunn en biomedisinsk eller sosialpsykologisk forståelse. Som følge av sakkyndiges vilkårlige vurderinger ser tidligere terapeut Svenn Erik Knutsen et behov for å gå opp grenseoppgangen mellom juss og psykiatri på nytt.

Svar på kritikk av serotonin-oversiktsstudie

Vi publiserte nylig en artikkel som viser at serotoninhypotesen om depresjon (ideen om at depresjon skyldes lavt serotonin eller redusert serotoninaktivitet) ikke støttes av vitenskapelige studier som er gjennomført de siste tiårene. Serotoninhypotesen ble kommunisert til offentligheten som teorien om "kjemisk ubalanse" ved depresjon. I spørreundersøkelser oppgir 85-90 % av befolkningen i vestlige land at de tror at depresjon skyldes en kjemisk ubalanse.

Visninger av filmen The Recovery Channel

Filmen som belyser behandlingen i psykisk helsevern, vil de neste månedene bli vist på kinoer rundt i landet. Vi vil her informere om noen spesialvisninger med etterfølgende taler og samtaler.