Medisinfritt valg

To ulike forskningmiljøer i Rogaland har i 2019 publisert forskningsartikler direkte relatert til medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern. Ved Stavanger universitetssykehus valgte man å intervjue 23 psykiaterne om deres tanker om medisinfri behandling for pasienter med psykose1. Ved Jæren distriktspsykiatriske senter valgte man å kartlegge 100 fortløpende pasienters ønsker om medisinfri behandling2. Funnene fra de to studiene viser noe av den spenningen og motsetning som fortsatt er i psykisk helsvern når det gjelder tanker og holdninger til medisinfri behandling. 

Fellesaksjonen ikke representativ

Studien med de 23 psykiaterne er en kvalitativ studie og er publisert i Journal of Psychopharmacology. Alle de psykiaterne i studien kritiserte de medisinfrie programmene for å være uklare, uprofesjonelle og ikke basert på forskning. Mange av psykiaterne mente at pålegget om medisinfrie behandlingstilbud satte antipsykotika i et negativt lys og de fryktet at det ville påvirke pasienters tro på medisiner. Flere av psykiaterne mente også at Fellesaksjonen ikke var uttrykk for hva majoriteten av pasienter og pårørende mente, men at den hadde utgangspunkt i enkeltpersoner og enkeltpårørende som var misfornøyde med tjenestetilbudet, inkludert antipsykotiske medisiner. Med andre ord at Fellesaksjonen med sitt initiativ til opprettelsen av medisinfrie behandlingstilbud ikke var representativt for pasientgruppen. 

Medisinfri behandling dersom det fantes

På bakgrunn av disse funnene er det derfor særlig interessant hva Jæren distriktspsykiatriske senter fant når de kartla 100 fortløpende pasienter om deres tanker om medisinfri behandling. En kort rapport fra studien er publisert i Tidskrift for den Norske Lægeforening. De fant at 52 av 100 ville ønsket et medisinfritt behandlingstilbud dersom det fantes. Andelen av de som ønsket dette var høyest hos pasienter innlagt på tvang og hos de som opplevde minst nytte av medisiner. Det mest overraskende var likevel at en betydelig andel av de som hadde god nytte av medisiner også ønsket seg medisinfri beehandling. 

Representativt

Man kan selvfølgelig spørre seg hvor representativ begge disse to undersøkelsene er. I artikkelen med de 23 psykiaterne fremgår det ikke hvordan utvalget av psykiatere er foretatt. Det er heller ingen refleksjoner omkring hvor representativt utvalget av psykiatere er. Kartleggingen ved Jæren DPS tyder imidlertid på at Fellesaksjonens initiativ ikke er et uttrykk for hva en minoritet av pasienter og pårørende mener, men at en stor andel av pasientene ville ønsket seg medisinfri behandling dersom det faktisk fantes et slikt alternativ. 

Referanser

1Heskestad, S., Kalhovde, A. M., Jakobsen, E. S., Tytlandsvik, M., Horpestad, L., & Runde, I. K. S. (2019). Medikamentfri psykiatrisk behandling – hva mener pasientene?
Tidsskr Nor Laegeforen, 139(14). doi:10.4045/tidsskr.18.0912

2Yeisen, R. A., Bjornestad, J., Joa, I., Johannessen, J. O., & Opjordsmoen, S. (2019). Psychiatrists’ reflections on a medication-free program for patients with psychosis. J Psychopharmacol, 33(4), 459-465. doi:10.1177/0269881118822048