For de som vil sende høringsinnspill til NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Frist: 16. desember

17. oktober 2019 inviterte WSO – Landsforeningen We Shall Overcome til et møte i forkant av høringen på Tvangsbegrensningsloven – NOU 2019:14, på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, i Oslo

Se video fra møtet

Video del 1, Tone Olesrud- erfaringer med tvang, Mette Ellingsdalen – om lovforslaget, skade av tvangsbehandling, elektrosjokk uten fritt og informert samtykke, Helen Wesnes – erfaringer med tvang

Video del 2, Merete Nesset – erfaringer med tvang, Ketil Lund – om lovforslaget, tvangsmedisinering, kunnskapsgrunnlag om effekt og skade.

Tre oppfordringer til de som skal skrive høring

  1. Mennesker skades av tvang og tvangsbehandling. Avveiningen er ikke at «noen får hjelp og noen får ikke hjelp» ved tvang, den reelle avveiningen er «hvem skal få hjelp og hvem skal utsettes for alvorlig helseskade» ved tvang. Det er ikke greit å ta bort de som skades fra vurderingen, og er det etisk riktig at noen skal skades for at noen andre skal få hjelp?
  2. Kunnskapsgrunnlaget om effekt og skade ved bruk av nevroleptika viser at tvangsmedisinering ikke kan forsvares. Dette har vært kjent (minst) siden 2011, og det må få konsekvenser for loven.
  3. Våre menneskerettigheter kan ikke reduseres til «inspirasjon», vi krever reelle rettigheter i lov og praksis. Fratakelse av beslutningskompetanse er fortsatt et diskriminerende vilkår, og fratar oss retten til selvbestemmelse på lik linje med andre som vi har rett på etter Menneskerettighetene (CRPD).

De viktigste sidene fra NOU’en med merknader

Kompendie Tvangsmedisinering Ketil Lund (Han har kopiert de viktigste sidene fra NOU-en, og henviser til dette dokumentet i sitt innlegg)

Presentasjonen til Mette Ellingsdalen

Powerpoint Mette Ellingsdalen

Sentrale problemstillinger

  • Hvordan står lovforslaget seg i forhold til menneskerettigheter, kunnskapsgrunnlag og behovet for beskyttelse mot overgrep, sett fra perspektivet til de som utsettes for det.
  • Det er foreslått til dels store endringer, og vi vil se på de forslagene som angår tvangs-behandling i psykisk helsevern, hovedsakelig tvangsmedisinering og elektrosjokk uten fritt og informert samtykke.
  • Dette er forslag som vil ha konsekvenser for flere grupper, både utviklingshemmede, mennesker med demens og pasienter i psykisk helsevern og rusbehandling.
  • Tvangslovutvalget inviterte i løpet av sitt arbeid 59 personer/ instanser inn til å innlede på sine møter, av disse var det kun 2 som selv hadde erfaring med tvang.
  • Tvangsmedisinering er noe av de mest inngripende det pr. i dag er lov å gjøre mot noen i Norge, det handler om kjemisk endring av tanker, følelser og personlighet mot noens vilje. Elektrosjokk kan gi store permanente skader, med tap av minner og kognitive evner og endring av personlighet. Tvangs-behandling har enorme konsekvenser for de som utsettes for det, og det må ha konsekvenser for hvordan lovverket skal se ut.
  • Det er dissenser til flertallets innstilling på både tvangsmedisinering og elektrosjokk uten fritt og informert samtykke. Disse finnes på side 582 og side 593 i NOU’en. De skriver

«Er det riktig å tvinge mennesker

til å ta medisiner

som bare noen få har nytte av

og som skader mange?»

og

«Kan det være slik at et forbud er det som skal til

for å gi støtet til endringer

i en behandlingskultur

som  synes å leve underlig vel

med at store deler av den behandlingen som påtvinges lidende mennesker,

ikke virker etter hensikten.»

Denne kronikken er en oppdatert versjon av http://wso.no/2019/10/mote-om-tvangsbehandling-17-oktober-kl-1715/