Anbefalte ressurser

(Oversikt over sentrale ressurser, andre nettsteder, webinarer, videoer, filmer, podcast og bøker med mer)

Vi trenger intet mindre enn en revolusjon i psykiske helsefeltet for å få slutt på årtier med forsømmelse, misbruk og vold.

Dagens praksis, med biomedisinsk tenking og overdriven bruk av psykofarmaka, er mislykka. Dei tre største hindera for reform er:

  1. den dominerande biomedisinske tilnærminga,
  2. maktubalansar; legen bestemmer einsidig kva behandling som er best for mennesket som søker hjelp, og
  3. feil og manglar, både i kunnskapsgrunnlag og forsking, med tette band til legemiddelindustrien.

Det må til eit skifte, til ei meir heilskapleg, human tilnærming, der det blir sett til andre stadar i verda: der mennesket kan bli og blir friske, sjølv av dei mest alvorlege psykiske helsetilstandane, og kan leve sitt liv rikt og til det fulle deretter.

(FNs spesialrapportør på helserett, Dr. Dainius Pūras, 2017: “Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”; Psykisk helsefeltet må endrast radikalt!)

Andre nettsteder

Medisinfrie tilbud / Grunndokument / Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome / Menneskerettigheter

Hvite Ørn / Retten til å velge og rettsvernet i psykisk helsevern

LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse / Medlemsfordeler og advokat

Mental Helse

Aurora Støtteforening

IIPDW: Internasjonalt institutt, samler kunnskap om hvordan trappe ned og slutte med psykiatriske medikamenter (psykofarmaka)

Guidance for Psychological Therapists: Veileder for hvordan hjelpe folk som vil slutte med psykofarmaka

Stiftelsen Humania / Abstrakt forlag – Psykologi og psykiatri / Bøker

Føniks ADVOKATER; ICJ-Norge Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling / Psykiatri og rettsvern

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse; Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon; Studieforbundet Funkis; Frivillighet Norge

A Disorder 4 Everyone; Inner Compass Initiative

Peter R. Breggin, MD;

Rational Principles of Psychopharmacology for Therapists, Healthcare Providers and Clients / Slik virker psykofarmaka;

Three Basic Rational Principles of Psychopharmacology

The First Basic Principle: The Brain-Disabling Principle of Psychopharmacology

All drugs that impact on the brain and mind ‘‘work’’ by partially disabling the brain and mind. No psychoactive substance corrects biochemical imbalances or any other real and presumed defects, deficits or disorders of the brain and mind, and none improve the function of the brain or mind. The so-called therapeutic effect is always a disability…

With the exception of clozapine, all antipsychotic drugs cause a functional lobotomy by blockading dopamine neurotransmission, which is the main conduit to the frontal lobes. This fact is confirmed in the FDA-approved labels (package inserts) for antipsychotic drugs. For example, the Risperdal label (Janssen 2014, p. 13) under Mechanism of Action and under Pharmacodynamics indicates that the drug is a receptor antagonist (blocker of neurotransmission) of ‘‘dopamine Type 2 (D2)’’ and that it is very potent in this regard, e.g., has a ‘‘high affinity’’ for blocking the receptors. This blockade is what causes chemical lobotomy with the sought-after effects of indifference, apathy and docility. (s. 3)

How Antipsychotic Drugs Disable the Brain

… antipsychotic drugs are never FDA-tested or approved for the truly critical period of the first 6 months of the first episode and therefore this widespread use of these drugs is off label and unproven.

… antipsychotic drugs are approved by the FDA after being tested on chronically psychotic patients during withdrawal from similar drugs without ever being tested on drug-naı¨ve patients undergoing their first psychotic episode. In actual clinical practice, every patient undergoing an initial psychotic break is given these drugs, but they have never been FDA-tested or approved for that purpose. The entire edifice of antipsychotic drug treatment is built on deception. (s. 3-4)

The Second Basic Principle: Intoxication Anosognosia (Medication Spellbinding)

Intoxication anosognosia or medication spellbinding occurs when a psychoactive drug prevents the recipients from fully knowing or grasping that they are experiencing adverse drug effects upon their brain and mind …

Typically, the prescriber reassures the patient that the drug could not be causing the adverse effect, or that it will wear off shortly, or that the new symptoms indicate a worsening of their mental disorder rather than a harmful drug effect. Unfortunately, during a few weeks more of exposure, medication spellbinding sets in more strongly, and the individual becomes unable to appreciate his or her impairment, even when appearing stupefied, emotionally flattened or euphoric to a therapist, coworkers, friends or family members. Often, everyone seems to recognize the drug disaster except the prescriber and the patient. (s. 5)

The Third Basic Principle: Chronic Brain Impairment (CBI)

The continued use of psychoactive substances leads to chronic brain impairment and in worst cases to irreversible mental deficits, shortened lifespan, and dementia …

Ineffectiveness of Psychiatric Drug Treatment

… antipsychotic drugs are approved by the FDA after being tested on chronically psychotic patients during withdrawal from similar drugs without ever being tested on drug-naı¨ve patients undergoing their first psychotic episode. In actual clinical practice, every patient undergoing an initial psychotic break is given these drugs, but they have never been FDA-tested or approved for that purpose. The entire edifice of antipsychotic drug treatment is built on deception. (s. 7)

What Should We Really Call Psychiatric Drugs?

Folk må få velge selv – ingen skal tvinges til å ta “medisiner”

(1) Ingen skal tvinges til å ta medisiner i psykisk helsevern så lenge det finnes alternative behandlingsmåter.

(2) Den viktigste evidensen ligger i erfaringene og tilbakemelding fra brukere, behandlere og pårørende.

Les hele intervjuet med Bent Høie her: Helseministeren aksepterer ikke behandlingsnekt

Behandlingsmetodene som brukes i medisinfrie tilbud, samtaleterapier, miljø, kunst, musikk og «å være med» noen gjennom en krise, er verken nye eller eksperimentelle. Det er imidlertid et farlig eksperiment å fortsette massiv medisinering mot pasientenes ønsker, med det kunnskapsgrunnlaget vi har om effekt og skade. (Mette Ellingsdalen)

Les hele saken og intervjuet med Mette Ellingsdalen her: Må kjempe for medisinfri behandling

Hør også podcasten #4 Birgit inviterer – Mette Ellingsdalen / Om menneskerettigheter, tvang og CRPD

Utilstrekkeligheten – og bortforklaringene | Jan Egil Nordvik, Dagens Medisin 2019-05-20;

Det kan betegnes som et høyst menneskelig trekk at helsepersonell bortforklarer utilstrekkeligheten ved deres kunnskap. Hvorfra henter vi den bombastiske selvtilliten til å formidle høyst usikre prognoser med en slik sikkerhet at de kaster varige skygger over folks liv?

Hvordan få til alle endringene? Implementering & kunnskapstranslasjon | Jan Egil Nordvik, Nasjonal konferanse om rehabilitering 13.06.2017; (ta pasient- eller pårørendeperspektivet; dvs. tenke at man vil alltid ha interesse av å få den beste behandlingen)

– det tar opptil 17 år før ny forskning er implementert

– 85% av forskningsresultater er estimert til aldri å bli formidlet eller tatt i bruk

Skalere opp eksisterende tilbud – som kan vise til resultat

Ett års ventetid på det vi BØR satse på innen psykisk helse;

Basal eksponeringsterapi (BET) tilbud

#5 Birgit inviterer – Didrik Heggdal / BET – tilnærmingen som endrer hvordan vi tenker om psykisk helse;

Kort innføring i BET ved Didrik Heggdal, psykologspesialist | 11.02.2020

Les Magnus Hald sin bokomtale av Inn i katastrofelandskapet. Erfaringer fra Basal eksponeringsterapi;

Medisinfri døgnenhet i Tromsø

#2 Birgit inviterer – Magnus Hald / Om kjemiske ubalanser, nedtrapping og medikamentfri behandling

Medikamentfrie tilbud ved alvorlige psykiske lidelser v/ Overlege Magnus Hald, UNN, Tromsø (08:11-) | 21.09.2020

Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø

Stangehjelpa i Stange kommune

Prisbelønnet for brukerengasjement

Stoppe tiår med ulovlig tvangsmedisinering

Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne | Høringsfrist: 20. juni 2021

Fellesaksjonen har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med krav om bred og helhetlig gjennomgang av tvangsmedisinering | Fellesaksjonen, 04.05.2021

Ny studie: Tvangsutsatte har lavere sjanse til å få jobb | NRK, 14.04.2021, oppdatert 20.04.2021

Seks ganger høyere bedringsrate for de som sluttet med antipsykotika innen to år | Peter Simons; Olav Nyttingnes 23.03.2021

BBC, Harrow og en offentlighet i stummende mørke | Hilde Johanne Karlsen, 17.03.2021

BBC-radio om medikamentfrie tilbud i Norge | Mette Ellingsdalen, WSO 21.02.2021

Loven om begrensning av tvang har et hovedproblem | Olav Nyttingnes, Dagens Medisin 05.12.2019

Tvangsbegrensningsloven – NOU 2019:14 | Tvangsbegrensningsloven på Sentralen i Oslo, 17.10.2019

Video del 1, Tone Olesrud- erfaringer med tvang, Mette Ellingsdalen – om lovforslaget, skade av tvangsbehandling, elektrosjokk uten fritt og informert samtykke, Helen Wesnes – erfaringer med tvang.

Video del 2, Merete Nesset – erfaringer med tvang, Ketil Lund – om lovforslaget, tvangsmedisinering, kunnskapsgrunnlag om effekt og skade.

Helsedirektoratet saboterer Sivilombudsmannen | Ketil Lund, Aftenposten 12.06.2019

Helsedirektoratet feilinformerer om antipsykotiske medikament | Trond F. Aarre, Aftenposten 20.05.2019

Eit avgjerande brev; Fylkesmannen i Oslo og Viken skreiv 7. februar 2019 brev til Helsedirektoratet og bad om direktoratet sitt «syn på studier og metastudier om effekten av antipsykotiske legemiddel». Direktoratet bad tre psykiatrar om å greie ut saka. Desse uttalte seg 13. mars med ei fråsegn som vart sitert i Helsedirektoratet sitt brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken 22. mars 2019. Kopi av brevet vart send til Helse- og omsorgsdepartementet, alle fylkesmennene, pasientorganisasjonar og Statens helsetilsyn. Seinare har det også kome til helseføretaka.

Sivilombudsmannens uttalelser om ulovlig tvangsmedisinering | Ketil Lund, Tidsskriftet 11.2.2019

Sivilombudsmannen 2019; Fylkesmannens vedtak om tvangsmedisinering – krav om «stor sannsynlighet» for vesentlig positiv effekt og enkelte andre vilkår | 21.01.2019

Sivilombudsmannen 2018; Fylkesmannens avgjørelse om behandling med legemidler uten eget samtykke | 25.09.2018

Effekten av vedlikeholdsmedisinering med antipsykotika | Walter Keim, Tidsskriftet DEN NORSK LEGEFORENING 29.05.2017

Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering | Ketil Lund, Aftenposten 23.03.2017

Realitetsfjernt om medikamentfri behandling | Walter Keim, Dagens medisin 04.08.2016

Medisinfrie alternativer virker på psykoser | Peter C. Gøtzsche, Aftenposten 27.06.2016

På tide å tenke nytt om antipsykotisk behandling | Trond F. Aarre, Erfaringskompetanse 15.09.2014

Psykisk helsevern – Språk, myter og fakta

… At kjemisk ubalanse i hjernen skulle være årsak til både psykose og depresjon, var en attraktiv hypotese for biomedisinen, men viser seg bare å være nettopp det. Den er for lengst tilbakevist, og bygger på en utdatert forståelse av hjernens funksjoner (Kolstad, 2019). 

Man kan ikke designe medikamenter som bare virker på gale følelser, tanker og adferd – de vil virke på følelser, tanker og adferd i sin alminnelighet (Moncrieff, 2006). 

Mens plagsomme symptomer kan dempes eller forsvinne, kan prisen bli en hemmet livsfølelse og plagsomme bivirkninger, som for mange også kan bli langvarig, og vanskelig å komme ut av.

Det skyldes at hjernen er et biokjemisk økosystem, og dersom en griper medikamentelt inn i dette over lengre tid, vil dette kunne utløse kompenserende endringer i synapsestrukturene i hjernen, endringer som gjør en mer, ikke mindre, sårbar for psykoser (Hyman, 1996).  … (s. 76) Tor Johan Ekeland, «Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform»

Webinarer, seminar og konferanser

Psykologer og bruk av tvang i psykisk helsevern … vellykket? Digital debatt 06.05.2021 | Psykologtidsskriftet, 03.05.2021;

I 2021 er det 20 år siden psykologspesialister fikk anledning til å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern. Psykologene skulle bidra til mindre tvang, men tallene fra Norsk pasientregister de siste 7–8 årene tyder på at antall tvangsinnleggelser er stabilt.

Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform

Tor-Johan Ekeland: Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform (webinar) og Essay (pdf) | Tor-Johan Ekeland, 06.05.2021

Dialog terapi

”Dialogue Therapy and Standard Psychiatric Treatment in Psychosis – Psychological Aspects, Treatment and Outcome”;

Annbjørg Haram – Doktorgradsprøve 5. og 6. mai 2021 ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU) | 05. – 06.05.2021

Rettsvern

Retten til å velge og rettsvernet i psykisk helsevern | Temakveld (Hvite Ørn, Litteraturhuset, Oslo), 26.10.2020

Åpen dialog; dialog i krisetid, viktigere enn noensinne

Åpne dialoger i nettverksmøter, Ulla Rosengren

Dialogiske praksiser relasjons –og nettverksarbeid i praksis (presentasjon)

Dialogisk praksisform viktigere enn noensinne

Åpen dialog i nettverksmøter: en demokratisk og vitenskapsbasert praksis

HOPEnDialogue – Internasjonalt samarbeid for å styrke tilnærmingen Åpen Dialog i nettverksmøter

OPEN DIALOGUE: Clients voices as resources. Prof. Jaakko Seikkula (2014) s. 4;

Open dialogues in the present and the future | Jakkoo Seikkula, OPEN DIALOGUE – an international community 20.08.2016

Mikhail Bakhtin (1984)

authentic human life is the open-ended dialogue. Life by its very nature is dialogic.

To live means to participate in dialogue: to ask questions, to heed, to respond, to agree, and so forth.

In this dialogue a person participates wholly and throughout his whole life: with his eyes, lips, hands, soul, spirit, with his whole body and deeds.

He invests his entire self in discourse, and this discourse enters into the dialogic fabric of human life, into the world symposium.

MIA TOWN HALL

(Gratis. For CE studiepoeng som del av MIA etterutdanning webinarer, er det en liten avgift)

Nedtrapping av psykofarmaka

Psychiatric Drug Withdrawal Town Hall 2 – Exploring the Science | Giovanni Fava, Peter Groot, Mark Horowitz og Joanna Moncrieff (om nedtrappingsproblemer, se figur ~ 16:45 – 18:45 og ~1:12:05 – 1:13:45), 12.03.2021

Psychiatric Drug Withdrawal Town Hall 1 – Introducing the Series | 16.01.2021

Exploring Dialogic Responses in a Time of Crises

Town Hall 9 – Psychiatry and Open Dialogue | 12.02.2021;

Pasienter og brukerorganisasjonene må selv utforme tjenestetilbudet. I motsetning til dagens praksis som er dominert av psykiatere og psykologspesialister som i utdanningen er trent opp til å ta kontroll. Hva om de har en mer åpen tilnærming?

Town Hall 7 – What is Open Dialogue Today? Paneldeltakere med Jaakko Seikkula, Olga Runciman m.fl. | 23.10.2020;

What is Open Dialogue Today? v/ Kermit Cole | 17.10.2020

Window of Opportunity: Reflections on “Dialogue in a Time of Crisis | Kermit Cole, 30.04.2020

Psychiatric Drug Withdrawal Town Hall 2 – Exploring the Science | Giovanni Fava, Peter Groot, Mark Horowitz, Joanna Moncrieff; se figur (~16:35 – 18.45 og om nedtrappingsproblemer ~1:12:07 – 1: 13:45), 12.03.2021

A Disorder 4 Everyone! – Change is Coming | Sami Timimi, Mary Boyle og Dr Lucy Johnstone, 12.02.2021

Norge og Norden

Medikamentfritt tilbud v/ UNN (08:11 – ) v/ Magnus Hald; Mer om seminaret i Skien | 21.09.2020

Økende medikalisering | 01.10.2019

Patologisering og medikalisering av livet  – Joanna Moncrieff presentasjon | 13.11.2018

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka? | 08.02.2017

Re: Psykiatriens indre konflikter eksponert | Walter Keim, Tidsskriftet DEN NORSK LEGEFORENING 02.05.2017

Hvordan bli fri fra nevroleptika og andre psykiatriske medikamenter | Olga Runciman; medlem av IIPDW , 12.06.2017

  1. Ikke alene
  2. Skriftlig Nedtrappingsplan
  3. Skole (ikke for å ta eksamen, men); for å lære, av andre
  4. Historikk / bakgrunn; viktig å huske på: hvorfor ble man lagt inn, i utgangspunktet, hvor kom man fra?

Hvordan bli fri fra antiepileptika, litium (“stemningsstabiliserende”) og andre psykiatriske medikamenter | Bertel Rüdinger, 12.06.2017

Filmer

Arnold Juklerød; Til ditt eget beste (1996) og Makt og mening (2001)

for å være psykiatrisk pasient må man være sterk. De fleste psykiatriske pasienter er jo ikke sterke. Arnold var det.
Derfor kan han føre denne kampen.

De fleste som kommer hit og som får en psykose-diagnose, er unge mennesker. De er fortvilte og desperate og forstår ikke hva som skal skje. Til tider opptrer de da uten besinnelse – og kommer så til å sitte fast i nevroleptika-fellen.

De vil miste sin evne til å tale sin sak og å tenke. Og kommer til å se slik ut at ingen lenger tar dem på alvor.

Så Arnold, – han er et talerør for alle disse menneskene. Og hver enkelt må spørre seg:

Ville jeg ha klart dette?” (Lege Lars Mårtenson ~ 41:20 – 42:20 Til ditt eget beste)  

Besk fortelling om psykiatrien (Dagbladet, 1997)

Arnold Juklerød – En kjempe har gått bort (WSO Søkelyset nr. 37)

CRAZYWISENorsk tekstTrailer – Hva om psykologisk krise ble sett på som en positiv transformativ opplevelse? – Dokumentarfilm av Phil Borges Ekspert Intervju; Robert Whitaker; Allen Frances; Will Hall. Les omtale; Physycology Today: Crazywise – Rethinking madness

Dødsårsak:Ukjent – Om Legemiddelindustriens omfattende påvirkning på samfunnet; Et plutselig, uventet dødsfall relatert til antipsykotiske medisiner, igangsetter en global etterforskning av legemiddelindustrien og hvordan de har gjort potensielt dødelige medikamenter til bestselgere – årlig omsatt for mange milliarder; For mer informasjon, hør #6 Birgit inviterer – Anniken Hoel / Legemiddelindustriens omfattende påvirkning på samfunnet dokumentert i filmen Dødsårsak:Ukjent

Lykkepillen (dokumentar)

MEDICATING NORMAL TrailerDirectors’ Statement; Norsk visning av filmen Medicating Normal

Mikrofonen i øredobbenTrailer – en undervisningsfilm om psykosehvisking av Merete Nesset

Take These Broken Wings (norsk teksting), Open Dialogue, Healing Homes og Coming Off Psych Drugs av Daniel Mackler; se Wild Truth

Take Your Pills (trailer) – ‘Take Your Pills’ is a Fascinating Look at the Adderall Craze (omtale) – Take Your Pills (Netflix film)

Kronikker

Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien (Aftenposten, 25.august 2015);

“… Nevroleptikafellen: Dosene må stadig økes
Det besynderlige med nevroleptika er at disse medikamentene ofte gir bivirkninger som til forveksling er lik de psykotiske symptomene.

Det sto i bruksanvisningen til Risperdal at «Bivirkningene er ofte vanskelig å skille fra sykdomssymptomene»

Psykiatriens historie og behandlingsmetoder er ikke noe vakkert syn, og vi rister på hodet over den galskapen psykiatrien utsatte sine ofre for, men vi ser ikke at disse lovlige og ulovlige overgrepene fortsetter også i psykiatrien i dag i andre former.

Den onde psykiatrien (Dagsavisen, 2. januar 2019), Lars Olle Engaas;

Tvangsmedisinering er brudd på menneskerettighetene … medikamentene og depotsprøytene skaper unormale tilstander i hjernen.

Den svenske nevrologen og dosenten Lars Mårtensson skreiv om disse medikamentene:

«Psykiatrins metod är att hålla det psykotiska kaos som orsakas av neuroleptika nere med fortsatt neuroleptikabehandling-medicinering. Helvetet kan inte vara värre. Djävulen kan inte vara ondare än denna psykiatri.»

Enhver tid er blind for sin egen dumskap og ondskap. Det gjelder også psykiatrien.

Podcast

# 184 Om sviktende behandlingsapparat med filmskaper Ellen Ugelstad, Pia og psyken · 2021-01-08

Bøker

The Zyprexa Papers

17. desember 2006 startet The New York Times en serie med forsidehistorier om dokumenter innhentet av Alaska-advokat Jim Gottstein, som viste at Eli Lilly hadde skjult at det bestselgende stoffet forårsaket diabetes og andre livsforkortende metabolske problemer.

“Zyprexa Papers”, som de ble kjent, viste også at Eli Lilly fremmet ulovlig bruk av Zyprexa på barn og eldre, med særlig dødelige effekter.

Selv om Gottstein mener at han innhentet Zyprexa Papers lovlig, bestemte USAs tingrett for Eastern District i New York i Brooklyn at han hadde konspirert om å stjele dokumentene, og Eli Lilly truet Gottstein med strafferettslig tiltale.

I The Zyprexa Papers gir Gottstein en medrivende førstehåndsrapport om hva som virkelig skjedde, inkludert nye detaljer om hvordan en liten gruppe psykiatriske overlevende spredte Zyprexa Papers på Internett usporbart.

Alt dette i en gripende, klarspråklig forklaring av kompleks juridisk manøvrering og hans kamper på vegne av Bill Bigley, den psykiatriske pasienten hvis prøvelser gjorde det mulig å eksponere Zyprexa Papers.

Boken The Zyprexa Papers (2020) av Jim Gottstein finnes også i digital utgave og kan kjøpes på nett (f.eks. på Amazon).

Hør også intervju på

TS Radio Network: The Zyprexa Papers with Jim Gottstein

“The Zyprexa Papers”: A Story in the Style of David and Goliath

En psykiatrisk epidemi – Illusjoner om psykiatriske legemidler

En psykiatrisk epidemi – Illusjoner om psykiatriske legemidler (2014), Robert Whitaker

Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?

Lovverk – noen sentrale paragrafer

Pasient- og Brukerrettighetsloven (PBL):

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

§ 2-3 Rett til fornyet vurdering

Kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon

§ 3-1 Pasientens eller brukerens rett til medvirkning

§ 3-3 Informasjon til pasientens eller brukerens nærmeste pårørende

Psykisk Helsevernloven (PHVL):

Kapittel 4. Gjennomføring av psykisk helsevern

§ 4-3 Skjerming

§ 4-4 Vilkår for vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

§ 4-4 a Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

§ 4-5 Forbindelse med omverdenen

§ 4-8 Bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold

§ 4-9 Kontrollundersøkelser

Sivilombudsmannen (SOM)

SKJERMING I PSYKISK HELSEVERN − RISIKO FOR UMENNESKELIG BEHANDLING (Temarapport 2018)

Helsedirektoratet

Involver nærmeste pårørende ved tvungent psykisk helsevern