Anbefalte ressurser

Andre nettsteder – Hvordan bli fri fra nevroleptika og andre psykiatriske medikamenter – Psykofarmakalogi – Stopp tvangsbehandling og gammeldagse tvangsmetoder – Konferanser og webinar – Filmer – Kronikker – Bøker – Podcast – Rettsvern

Stans tvangsbehandlingen i psykisk helsefeltet | Mad in Norway, Redaksjonen mener 15.06.2021

Høie hyller Blakstad | Vestre Viken HF, 10.06.2021;

WHO fremhever arbeidet til BET-seksjonen på Blakstad i en ny internasjonal veileder for psykisk helsevern. Helse- og omsorgsminister Bent Høie er først i rekken av gratulantene.

BET-seksjonen på Blakstad sykehus er valgt ut som ett av kun tre døgntilbud på sykehusnivå i hele verden i en WHO-veileder som ble lansert internasjonalt 10. juni 2021; WHO – lansering 10. juni 2021

Gå bort fra utdatert «gal eller dårlig» tilnærming til psykiske lidelser, oppfordrer uavhengig FN-ekspert | FN 06.12.2020;

Stater, sivilsamfunnet, psykiatriske organisasjoner og Verdens helseorganisasjon (WHO) må selv endre måten de håndterer psykiske helseutfordringer på, sa en FNs uavhengige rettighetsekspert, og oppfordret til et skifte mot å forstå konteksten bak psykiske lidelser.

– Dainius Pūras, FNs spesialrapportør om retten til fysisk og psykisk helse, sa mandag til Menneskerettighetsrådet at «mye mer er fortsatt nødvendig».

«Den globale status quo for psykisk helse bør bevege seg bort fra den utdaterte «gale eller dårlige» tilnærmingen som søker å forhindre atferd som anses som «farlig» eller gi behandling som anses som «medisinsk nødvendig» uten samtykke, sier han.

Mr. Pūras advarte også mot de overdrevne fordelene med psykotrope medisiner, og understreket at det har ført til overforbruk av medikalisering og institusjonalisering.

– Mr. Pūras gjentok sin oppfordring om at tiltak og investeringer i psykisk helsevern skulle omdirigeres til rettighetsbaserte støtter; ikke-tvangsalternativer som adresserer de psykososiale determinantene for helse; og utvikling av praksiser som er ikke-voldelige, traumeinformerte, samfunnsledede, helbredende og kulturelt følsomme.

– Konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne bør veilede retningslinjer og tjenester for psykisk helse, og diskriminerende lover og praksis bør forlates.

FN-rapporten, 2017:

Vi trenger intet mindre enn en revolusjon i psykiske helsefeltet for å få slutt på årtier med forsømmelse, misbruk og vold.

Dagens praksis, med biomedisinsk tenking og overdriven bruk av psykofarmaka, er mislykka. Dei tre største hindera for reform er:

  1. den dominerande biomedisinske tilnærminga,
  2. maktubalansar; legen bestemmer einsidig kva behandling som er best for mennesket som søker hjelp, og
  3. feil og manglar, både i kunnskapsgrunnlag og forsking, med tette band til legemiddelindustrien.

Det må til eit skifte, til ei meir heilskapleg, human tilnærming, der det blir sett til andre stadar i verda: der mennesket kan bli og blir friske, sjølv av dei mest alvorlege psykiske helsetilstandane, og kan leve sitt liv rikt og til det fulle deretter.

(FNs spesialrapportør på helserett, Dr. Dainius Pūras; “Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”; Psykisk helsefeltet må endrast radikalt!)

Andre nettsteder

Norge

Abstrakt forlag – Psykologi og psykiatri / Bøker

AmaliedagenePROGRAM 2021

Erfaringskompetanse – Nasjonalt senter for erfaringskompetanse

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp / Medisinfrie tilbud / Grunndokument

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome / Menneskerettigheter

Hvite Ørn / Retten til å velge og rettsvernet i psykisk helsevern

LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse / Medlemsfordeler og advokat

Mental Helse

– Aurora Støtteforening

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

Frivillighet Norge

Funkis

NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Stiftelsen Humania – For et humant psykisk helsevern i Norge

TvangsforskTvangsforskningsnettverket, et nasjonalt nettverk for forskning og kunnskapsutvikling på bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge

ULOBA – Vi er borgere og lever hele liv | Intervju med stolthetsprisvinner Odd Volden, 25.06.2021;

Vi må minne hverandre på hva det innebærer å ha borgerrettigheter og menneskerettigheter, sier stolthetsprisvinner Odd Volden.

Må ut av institusjonene

… Personene det gjelder blir tatt ut av samfunnet, i stedet for at man hjelper folk der de er, mener han. – Når noen kommer i en krise, må man styrke nettverket rundt. Fagfolk må gjerne komme inn og bidra i disse nettverkene, men vi bør unngå å ta folk ut av sin sammenheng og inn i institusjonene.

… språket er et kjempeproblem. «Psykisk syk» er en kategori som er mye mer skadelig enn folk tror. Man går ikke rundt og snakker om somatisk [kroppslig, red. anm.] syke som en gruppe på samme måte. «Psykisk syke» blir i større grad sett på som en enhetlig gruppe.

Manglende menneskerettigheter

.. ikke er mulig å ha institusjoner uten at det fører til institusjonalisering, noe som ikke er forenlig med borgerstatusen

Kvalitetsforbedring, Pasientsikkerhet og Norsk Pasientforening

NORSK PASIENTFORENINGVi står alltid på pasientens og de pårørendes side;

Mangler systemer for å lære av feil: Professor kritisk til helsevesenet: – Vi ser at ting ofte blir bagatellisert | NRK, 20. juni 2021;

helsetjenesten må lære av feilene som gjøres. Røise er leder av Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Legeforeningen. I tillegg er han styreleder i Norsk pasientforening, der pasienter som utsettes for feil eller opplever møtene med helsetjenesten som vanskelig, kan ta kontakt.

– Systemene mangler

– Man er flink til er å telle opp hvor mange pasienter man behandler. Og det er de samme lederne som til de grader er pressa for å få pengene til å strekke til, som skal ta seg av pasientsikkerhet, sier Røise.

Og da brukes det ikke nok tid og ressurser til å lære av feilene, mener han.

Røise sier man bør gå inn i disse sakene selv når det er gjort feil, og ikke vente på en rapport fra Helsetilsynet.

Det er også typisk at ledelsen ved sykehusene systematisk ikke vil uttale seg om en hendelse i påvente at «dommen» skal komme fra Helsetilsynet, og håper i det lengste at tilsynet ikke finner feil, sier Røise.

Det de burde gjøre er på egen hånd å sette i gang prosesser for å lære av disse sakene selv når det er gjort feil, og ikke vente på en rapport fra Helsetilsynet. Dessverre er det langt til vi er der.

– Vi har et dårlig forhold til hendelser rett og slett. Man skal umiddelbart begynne å ta tak i det og starte arbeidet med å finne ut hva som kunne ha vært gjort bedre.

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet;

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, også kalt Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen som ble stiftet på stiftelsesmøte 15.11.2017, er for leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse.

Krav til ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet

Enhver som yter helsetjenester etter denne lov, skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Spesialisthelsetjenesteloven 3-4 a. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet)

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere instanser. Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og opplever å få trygg og god helsehjelp. Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid (Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Regjeringen.no)

Utilstrekkeligheten og bortforklaringene

Utilstrekkeligheten – og bortforklaringene | Jan Egil Nordvik, Dagens Medisin 2019-05-20;

Det kan betegnes som et høyst menneskelig trekk at helsepersonell bortforklarer utilstrekkeligheten ved deres kunnskap. Hvorfra henter vi den bombastiske selvtilliten til å formidle høyst usikre prognoser med en slik sikkerhet at de kaster varige skygger over folks liv?

Hvordan få til alle endringene? (krav om kunnskapsbasert praksis og brukermedvirkning)

Hvordan få til alle endringene? Implementering & kunnskapstranslasjon | Jan Egil Nordvik, Nasjonal konferanse om rehabilitering 13.06.2017;

(ta pasient- eller pårørendeperspektivet; dvs. tenke at man vil alltid ha interesse av å få den beste behandlingen)

– det tar opptil 17 år før ny forskning er implementert

– 85% av forskningsresultater er estimert til aldri å bli formidlet eller tatt i bruk

Krav om kunnskapsbasert praksis (fra år 2000); praksisen skal bygge på 1. Forskningsbasert kunnskap, 2. Brukerkunnskap og brukermedvirkning og 3. Erfaringsbasert kunnskap

Lat ikkje psykiatrien påføre traumer til enda ein generasjon | Inger-Mari Eidsvik, 26.01.2016

Globalt

AD4E – A Disorder 4 Everyone;

A Disorder 4 Everyone! – Crucial Conversations | James Davies og Joanna Moncrieff, 09.07.2021;

A Disorder 4 Everyone! – Change is Coming | Sami Timimi, Mary Boyle og Dr Lucy Johnstone, 12.02.2021

AHRPThe Alliance for Human Research Protection (Alliansen for human forskningsbeskyttelse) er et nasjonalt nettverk av lekfolk og fagfolk som har forpliktet til å opprettholde de humanitære verdiene og etiske standardene for medisin som er nedfelt i

(1) den hippokratiske eden: For det første, gjør ingen skade

(2) Nürnbergloven (1947): Frivillig informert samtykke, er helt avgjørende

(3) UNESCOs verdenserklæring om bioetikk og menneskerettigheter (2005): En hvilken som helst forebyggende, diagnostisk og terapeutisk medisinsk intervensjon skal bare utføres med et på forhånd, fritt og informert samtykke fra vedkommende det gjelder, basert på tilstrekkelig informasjon.

Bevis på nevroleptisk legemiddelindusert hjerneskade hos pasienter;

Nylige funn bekrefter høy forekomst av narkotikainduserte bevegelsesforstyrrelser: …

Nevroleptisk legemiddel indusert psykotisk tilbakefall («overfølsomhet psykose») …

I løpet av 1990-tallet, «Hjernens tiår:»

Nyere «atypiske» nevroleptika er utviklet – clozapin, risperdone, olanzapine … er forbundet i varierende grad med sedasjon, kardiovaskulære og leverenzym abnormiteter, antikolinerge effekter, ekstrem vektøkning (30 lbs til 50 lbs) som øker risikoen for diabetes, seksuell dysfunksjon, NMS, anfall, mani …

I tillegg er økende kliniske bevis og funn – fra ikke-industrisponset forskning – som viser ytterligere, alvorlige, negative nevrologiske endringer etter langvarig eksponering for nevroleptika.

Disse stoffenes (medikamentenes) virkemåte undertrykker hjernereseptorer (bl.a. dopamin, glutamat), og når slike legemidler blir tatt bort (eller en pasient slutter å ta dem), blir de stoffinduserte reseptorendringene umaskert, noe som forårsaker et akutt «seponeringssyndrom» («rebound psychosis» ) som ofte er mer alvorlig enn de opprinnelige symptomene.

Psykotisk tilbakefall kan forårsake måneder med psykisk og emosjonell angst og tap av funksjon.

Rebound psykose kan forårsake voldelig og suicidal oppførsel hos pasienter som ikke tidligere var voldelige. [Ofte brukes disse stoffinduserte / medikamentutløste reaksjonene til å rettferdiggjøre og tvinge personen tilbake på medikamentene.]

Antidepressant Risk

Inner Compass Initiative

ISEPP (siste nytt) – The International Society for Ethical Psychology and Psychiatry, Inc. (visjon)

ISPSISPS WebinarsHow Can the Uncontainable Be Contained? Paradoxes of Madness & Philosophy (15.05.2021)

Rethinking Psychiatry – is rethinking psychiatry, creating community, educating and activating for choices (visjon)

Mad in America

Insane Medicine: How the Mental Health Industry Creates Damaging Treatment Traps and How You Can Escape Them | Sami Timimi, 12.10.2020 –

MIA Reports – Drugs

The Most Dangerous Thing You Will Ever Do | Peter R. Breggin, MD, 02.03.2020; The most dangerous thing you will ever do is see a psychiatrist

Peter R. Breggin M.D.

Det legen din kanskje ikke vet – Fakta om Psykiatriske medikamenter;

Breggin2016_RationalPrinciples.pdf via Rational Principles of Psychopharmacology (2016);

 … the antipsychotic drugs are never FDA-tested or approved  for the truly critical period of the first 6 months of the first episode and therefore this widespread use of these drugs is off label and unproven.

…  This is so hard to believe that it bears restating: antipsychotic drugs are approved by the FDA after being tested on chronically psychotic patients during withdrawal from similar drugs without ever being tested on drug-naive patients undergoing their first psychotic episode. In actual clinical practice, every patient undergoing an initial psychotic break is given these drugs, but they have never been FDA-tested or approved for that purpose. The entire edifice of antipsychotic drug treatment is built on deception.  

Dr. Peter Breggin’s Center for the Study of Empathic Therapy, Education & Living – Bring Out the Best In Yourself!;

Hvordan bli fri fra nevroleptika og andre psykiatriske medikamenter

Guidance for Psychological Therapists: Veileder for hvordan hjelpe folk som vil slutte med psykofarmaka

IIPDW: Internasjonalt institutt, samler kunnskap om hvordan trappe ned og slutte med psykiatriske medikamenter (psykofarmaka)

Mental Health Survival Kit and Withdrawal from Psychiatric Drugs: Mental Health Survival Kit and Withdrawal from Psychiatric Drugs | Peter Gøtzsche, 01.03.2021

Psychiatric Drug Withdrawal Town Hall 2 – Exploring the Science | Giovanni Fava, Peter Groot, Mark Horowitz, Joanna Moncrieff; se figur (~16:35 – 18.45 og om nedtrappingsproblemer ~1:12:07 – 1: 13:45), 12.03.2021

Psychiatric Drug Withdrawal Town Hall 1 – Introducing the Series | 16.01.2021

Hvordan bli fri fra nevroleptika og andre psykiatriske medikamenter | Olga Runciman; medlem av IIPDW , 12.06.2017

  1. Ikke alene
  2. Skriftlig Nedtrappingsplan
  3. Skole (ikke for å ta eksamen, men); for å lære, av andre
  4. Historikk / bakgrunn; viktig å huske på: hvorfor ble man lagt inn, i utgangspunktet, hvor kom man fra?

Hvordan bli fri fra antiepileptika, litium («stemningsstabiliserende») og andre psykiatriske medikamenter | Bertel Rüdinger, 12.06.2017

Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka Will Hall | Erfaringskompetanse.no 2014:1 (2. utgave)

Psykofarmakalogi

Psychiatric Drugs are Neurotoxins Why and How to Avoid Taking Them Peter R Breggin , M D (10.03.2021)

Rasjonelle prinsipper for psykofarmakologi – for terapeuter, helsepersonell og klienter

(Slik virker psykofarmaka; Rational Principles of Psychopharmacology for Therapists, Healthcare Providers and Clients)

Tre grunnleggende rasjonelle prinsipper for psykofarmakologi;

(Three Basic Rational Principles of Psychopharmacology)

The First Basic Principle: The Brain-Disabling Principle of Psychopharmacology

All drugs that impact on the brain and mind ‘‘work’’ by partially disabling the brain and mind. No psychoactive substance corrects biochemical imbalances or any other real and presumed defects, deficits or disorders of the brain and mind, and none improve the function of the brain or mind. The so-called therapeutic effect is always a disability…

With the exception of clozapine, all antipsychotic drugs cause a functional lobotomy by blockading dopamine neurotransmission, which is the main conduit to the frontal lobes. This fact is confirmed in the FDA-approved labels (package inserts) for antipsychotic drugs. For example, the Risperdal label (Janssen 2014, p. 13) under Mechanism of Action and under Pharmacodynamics indicates that the drug is a receptor antagonist (blocker of neurotransmission) of ‘‘dopamine Type 2 (D2)’’ and that it is very potent in this regard, e.g., has a ‘‘high affinity’’ for blocking the receptors. This blockade is what causes chemical lobotomy with the sought-after effects of indifference, apathy and docility. (s. 3)

How Antipsychotic Drugs Disable the Brain

Antipsychotic or neuroleptic drugs disable the brain by disrupting multiple neurotransmitter systems, usually by suppressing them, and have no specific effect on ‘‘symptoms’’ such as psychosis, hallucinations and delusions.

… The pioneers of the first ‘‘antipsychotic drugs’’ were well aware that they had moved from surgical lobotomy to chemical lobotomy; and they never claimed that they had a specific antipsychotic effect. Calling them ‘‘antipsychotics’’ was a later and highly misleading approach to promoting the drugs.

… antipsychotic drugs are never FDA-tested or approved for the truly critical period of the first 6 months of the first episode and therefore this widespread use of these drugs is off label and unproven.

… antipsychotic drugs are approved by the FDA after being tested on chronically psychotic patients during withdrawal from similar drugs without ever being tested on drug-naı¨ve patients undergoing their first psychotic episode. In actual clinical practice, every patient undergoing an initial psychotic break is given these drugs, but they have never been FDA-tested or approved for that purpose. The entire edifice of antipsychotic drug treatment is built on deception. (s. 3-4)

The Second Basic Principle: Intoxication Anosognosia (Medication Spellbinding)

Intoxication anosognosia or medication spellbinding occurs when a psychoactive drug prevents the recipients from fully knowing or grasping that they are experiencing adverse drug effects upon their brain and mind

Typically, the prescriber reassures the patient that the drug could not be causing the adverse effect, or that it will wear off shortly, or that the new symptoms indicate a worsening of their mental disorder rather than a harmful drug effect. Unfortunately, during a few weeks more of exposure, medication spellbinding sets in more strongly, and the individual becomes unable to appreciate his or her impairment, even when appearing stupefied, emotionally flattened or euphoric to a therapist, coworkers, friends or family members. Often, everyone seems to recognize the drug disaster except the prescriber and the patient. (s. 5)

The Third Basic Principle: Chronic Brain Impairment (CBI)

The continued use of psychoactive substances leads to chronic brain impairment and in worst cases to irreversible mental deficits, shortened lifespan, and dementia …

Ineffectiveness of Psychiatric Drug Treatment

antipsychotic drugs are approved by the FDA after being tested on chronically psychotic patients during withdrawal from similar drugs without ever being tested on drug-naive patients undergoing their first psychotic episode. In actual clinical practice, every patient undergoing an initial psychotic break is given these drugs, but they have never been FDA-tested or approved for that purpose. The entire edifice of antipsychotic drug treatment is built on deception. (s. 7)

Nevroleptika og andre psykiatriske medikamenter – forkorter liv

Antipsykotika kan ta liv: – Det finnes dårlige studier som hevder at antipsykotika øker overlevelsen | KK 30.07.2017;

– vil få forkortet levetiden med 20 år … – Antipsykotika er en misvisende betegnelse fordi disse legemidlene ikke kan helbrede en psykose – det har tvert imot dårlig effekt på psykose. Psykofarmaka er den tredje hyppigste dødsårsaken etter kreft og hjerte- og karsykdommer. .. Antipsykotika øker dødeligheten av flere årsaker, for eksempel ved akutte hjerteproblemer, vektøkning med diabetes og hjerte-karsykdommer, og selvmord (Peter C. Gøtzsche)

Psykofarmaka dreper mange | Dagens Medisin, Peter Gøtzsche, 10.03.2017;

Det er ingen tvil om at psykofarmaka dreper mange, og at antipsykotika forkorter livet ganske mye. Medisinering er en av de viktigste årsakene til at pasienter med schizofreni lever omkring 20 år kortere enn andre.

Folk må få velge selv – ingen skal tvinges til å ta «medisiner»

Retten til å velge sin behandling – åpent brev til stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland | Dagens Medisin, Kim Edgar Karlsen og medforfattere, 2021-07-19

(1) Ingen skal tvinges til å ta medisiner i psykisk helsevern så lenge det finnes alternative behandlingsmåter.

(2) Den viktigste evidensen ligger i erfaringene og tilbakemelding fra brukere, behandlere og pårørende.

Les hele intervjuet med Bent Høie her: Helseministeren aksepterer ikke behandlingsnekt

Brukermedvirkning er livsviktig. Å bli lyttet til bekrefter at du er verdt noe. Det har både en egenverdi og en terapeutisk verdi. Hvis pasienter får være med å påvirke sin egen behandling, blir de bekreftet som mennesker som kan og vet og teller; Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Behandlingsmetodene som brukes i medisinfrie tilbud, samtaleterapier, miljø, kunst, musikk og «å være med» noen gjennom en krise, er verken nye eller eksperimentelle. Det er imidlertid et farlig eksperiment å fortsette massiv medisinering mot pasientenes ønsker, med det kunnskapsgrunnlaget vi har om effekt og skade. (Mette Ellingsdalen)

Les hele saken og intervjuet med Mette Ellingsdalen her: Må kjempe for medisinfri behandling

Hør også podcasten #4 Birgit inviterer – Mette Ellingsdalen / Om menneskerettigheter, tvang og CRPD

Town Hall 9 – Psychiatry and Open Dialogue | 12.02.2021;

Pasienter og brukerorganisasjonene må selv utforme tjenestetilbudet. I motsetning til dagens praksis som er dominert av psykiatere og psykologspesialister som i utdanningen er trent opp til å ta kontroll. Hva om de har en mer åpen tilnærming?

Skalere opp eksisterende tilbud – som kan vise til resultat

Ett års ventetid på det vi BØR satse på innen psykisk helse;

Basal eksponeringsterapi (BET)

WHO ser til BET-seksjonen på Blakstad og har valgt ut dette tilbudet som ett av bare tre døgntilbud i hele verden i en WHO-Showcase katalog over rettighetsbaserte og recovery-orienterte behandlingsformer; se den WHO-lanseringen 10. juni 2021.

#5 Birgit inviterer – Didrik Heggdal / BET – tilnærmingen som endrer hvordan vi tenker om psykisk helse;

Basal eksponeringsterapi – når det meste er forsøkt | Erfaringskompetanse, 24.02.2020;

Basal eksponeringsterapi (BET), en behandlingstilnærming ved sammensatte og alvorlige psykiske vansker og redusert fungering, viser lovende resultater. Fagfolkene bak tilbudet oppgir reduksjon av symptomer, mindre av bruk av psykofarmaka, innleggelser og tvang, og økt psykososial fungering.

Kort innføring i BET ved Didrik Heggdal, psykologspesialist | 11.02.2020

Les Magnus Hald sin bokomtale av Inn i katastrofelandskapet. Erfaringer fra Basal eksponeringsterapi;

Medisinfri enhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Om kjemiske ubalanser, nedtrapping og medikamentfri behandling | #2 Birgit inviterer – Magnus Hald 12.03.2021

«Brunostakademiet», Skien, 21.09.2021 | Overlege Magnus Hald, Medisinfri enhet, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø (08:11 )

Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø

Stangehjelpa i Stange kommune

Prisbelønnet for brukerengasjement

Stans tvangsmedisinering og andre gammeldagse tvangsmetoder

Stans tvangsbehandlingen i psykisk helsefeltet | Mad in Norway, Redaksjonen mener 15.06.2021

WHO – lansering 10. juni 2021 | Mad in Norway, 10.06.2021

Global Psychiatry’s Crisis of Values: Dainius Pūras, MD | Mad in America, 07.06.2021

Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne | Høringsfrist: 20. juni 2021

CRPD-komitemøte om de-institusjonalisering med We Shall Overcome (WSO) og Uloba | 25.05.2021;
WSO deltok med innlegg i CRPD-komiteen om de-institusjonalisering 25 mai 2021, der 40 organisasjoner fikk mulighet til å holde et kort innlegg. Hege Orefellen hadde fokus på opphør av tvangspsykiatri. Fra Norge deltok også Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba, med innlegg. Hun avsluttet med ordene «We are building new institutions in Norway and, pardon my language, it’s the same shit in new wrapping. Free our people!»

Fellesaksjonen har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet med krav om bred og helhetlig gjennomgang av tvangsmedisinering | Fellesaksjonen, 04.05.2021

Ny studie: Tvangsutsatte har lavere sjanse til å få jobb | NRK, 14.04.2021, oppdatert 20.04.2021; Å bli utsatt for tvangsinnleggelse i psykisk helsevern reduserer sannsynligheten for å komme i jobb med 77 prosent, viser en ny studie; Predictors of employment in people with moderate to severe mental illness participating in a randomized controlled trial of Individual Placement and Support (IPS)

Seks ganger høyere bedringsrate for de som sluttet med antipsykotika innen to år | Peter Simons; Olav Nyttingnes 23.03.2021

BBC, Harrow og en offentlighet i stummende mørke | Hilde Johanne Karlsen, 17.03.2021

BBC-radio om medikamentfrie tilbud i Norge | Mette Ellingsdalen, WSO 21.02.2021

Tvangstallene for 2020 viser en økning | Tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern, tredje tertial 2020;

I 2020 var andelen tvangsinnleggelser på 20,5 prosent på landsbasis. Dette er en økning fra i fjor, da andel tvangsinnleggelser i 2019 var på 17,8 prosent.

Menneskerettigheter må inn i psykisk helsevern – intervju med Dainius Pūras | Mad in Norway, Birgit Valla, 29.05.2020

Stoppe tiår med ulovlig tvangsmedisinering;

Høringsuttalelse om tvangsmedisinering; Fagutvalget for psykiatri og rettsvern i ICJ-Norge har ved Ketil Lund levert en høringsuttalelse til forslaget.  Høringsuttalelsen gjengis i sin helhet her: Høringsuttalelse-NOU-2019-006-1, 27.01.2020

Loven om begrensning av tvang har et hovedproblem | Olav Nyttingnes, Dagens Medisin 05.12.2019

Tvangsbegrensningsloven – NOU 2019:14 | Tvangsbegrensningsloven på Sentralen i Oslo, 17.10.2019

Video del 1, Tone Olesrud- erfaringer med tvang, Mette Ellingsdalen – om lovforslaget, skade av tvangsbehandling, elektrosjokk uten fritt og informert samtykke, Helen Wesnes – erfaringer med tvang.

Video del 2, Merete Nesset – erfaringer med tvang, Ketil Lund – om lovforslaget, tvangsmedisinering, kunnskapsgrunnlag om effekt og skade.

Helsedirektoratet saboterer Sivilombudsmannen | Ketil Lund, Aftenposten 12.06.2019

Helsedirektoratet feilinformerer om antipsykotiske medikament | Trond F. Aarre, Aftenposten 20.05.2019

Eit avgjerande brev; Fylkesmannen i Oslo og Viken skreiv 7. februar 2019 brev til Helsedirektoratet og bad om direktoratet sitt «syn på studier og metastudier om effekten av antipsykotiske legemiddel». Direktoratet bad tre psykiatrar om å greie ut saka. Desse uttalte seg 13. mars med ei fråsegn som vart sitert i Helsedirektoratet sitt brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken 22. mars 2019. Kopi av brevet vart send til Helse- og omsorgsdepartementet, alle fylkesmennene, pasientorganisasjonar og Statens helsetilsyn. Seinare har det også kome til helseføretaka.

Sivilombudsmannens uttalelser om ulovlig tvangsmedisinering | Ketil Lund, Tidsskriftet 11.2.2019

Ny Mental Helse Europa (MHE) rapport om lovende praksis for å få slutt på tvang i psykisk helsevern | 21.01.2019;
rapporten viser at det ikke handler om å endre individuell praksis, men om å implementere en ny kultur innen psykisk helsevern. Som rapporten antyder, virker en kombinasjon av både grasrotarbeid og overordnede strategier å være den beste veien fremover for å avslutte tvang i praksis. Bare eliminering av tvang vil sikre systemisk endring som fører til et menneskerettighetsbasert psykisk helsesystem, i samsvar med FNs CRPD.

Sivilombudsmannen 2019; Fylkesmannens vedtak om tvangsmedisinering – krav om «stor sannsynlighet» for vesentlig positiv effekt og enkelte andre vilkår | 21.01.2019

Sivilombudsmannen 2018; Fylkesmannens avgjørelse om behandling med legemidler uten eget samtykke | 25.09.2018

Effekten av vedlikeholdsmedisinering med antipsykotika | Walter Keim, Tidsskriftet DEN NORSK LEGEFORENING 29.05.2017

Psykiatri: Uhyggelig klokkertro på tvangsmedisinering | Ketil Lund, Aftenposten 23.03.2017

Tvangsmedisinering må forbys | Ketil Lund, Tidsskriftet 16.02.2017

Realitetsfjernt om medikamentfri behandling | Walter Keim, Dagens medisin 04.08.2016

Medisinfrie alternativer virker på psykoser | Peter C. Gøtzsche, Aftenposten 27.06.2016

På tide å tenke nytt om antipsykotisk behandling | Trond F. Aarre, Erfaringskompetanse 15.09.2014

Hvorfor man ikke får prøvet medisinsakene under Fri Rettshjelp;

NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet (Paulsrudutvalget) – Høring – NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhetHvorfor man ikke får prøvet medisinsakene under Fri Rettshjelp; Regjeringsadvokatens høringssvar | 10.02.2012

Konferanser, seminar og webinar

Soteria hus

Webinar: «Være med» – Historier fra Soteria-Alaska / “Being With” – Stories from Soteria-Alaska; se opptak her | 23.05.2021

Soteria; In every instance, people treated psychosocially did as well or better than those treated conventionally…
– Robert Whitaker

Psykologer og bruk av tvang i psykisk helsevern … vellykket?

Psykologer og bruk av tvang i psykisk helsevern … vellykket? Digital debatt 06.05.2021 | Psykologtidsskriftet, 03.05.2021;
I 2021 er det 20 år siden psykologspesialister fikk anledning til å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern. Psykologene skulle bidra til mindre tvang,
men tallene fra Norsk pasientregister de siste 7–8 årene tyder på at antall tvangsinnleggelser er stabilt.

Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform

Tor-Johan Ekeland: Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform (webinar) og Essay (pdf) | Tor-Johan Ekeland, 06.05.2021;

Kunnskapssyn og grunnlagstenkning om mennesket, menneskelig lidelse og behandling. Ekeland argumenterer for en ny kunnskapsplattform i psykisk helsevern, der enkeltmenneskets erfaringer og livsverden bør utgjøre grunnlaget for dagens kunnskap og tjenesteutvikling. Han hevder videre at etikken må ha forrang for evidensen. Det vil minske risikoen for objektivisering og inhumanitet i tjenestene.

Psykisk helsevern – Språk, myter og fakta

… At kjemisk ubalanse i hjernen skulle være årsak til både psykose og depresjon, var en attraktiv hypotese for biomedisinen, men viser seg bare å være nettopp det. Den er for lengst tilbakevist, og bygger på en utdatert forståelse av hjernens funksjoner (Kolstad, 2019). 

Man kan ikke designe medikamenter som bare virker på gale følelser, tanker og adferd – de vil virke på følelser, tanker og adferd i sin alminnelighet (Moncrieff, 2006). 

Mens plagsomme symptomer kan dempes eller forsvinne, kan prisen bli en hemmet livsfølelse og plagsomme bivirkninger, som for mange også kan bli langvarig, og vanskelig å komme ut av.

Det skyldes at hjernen er et biokjemisk økosystem, og dersom en griper medikamentelt inn i dette over lengre tid, vil dette kunne utløse kompenserende endringer i synapsestrukturene i hjernen, endringer som gjør en mer, ikke mindre, sårbar for psykoser (Hyman, 1996).  … (s. 76) Tor Johan Ekeland, «Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform»

Dialog terapi – Prøveforelesing og disputas

”Dialogue Therapy and Standard Psychiatric Treatment in Psychosis – Psychological Aspects, Treatment and Outcome”;

Annbjørg Haram – Doktorgradsprøve 5. og 6. mai 2021 ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU) | 05. – 06.05.2021

Åpen dialog; dialog i krisetid, viktigere enn noensinne

Åpne dialoger i nettverksmøter, Ulla Rosengren

Dialogiske praksiser relasjons –og nettverksarbeid i praksis (presentasjon)

Dialogisk praksisform viktigere enn noensinne

Åpen dialog i nettverksmøter: en demokratisk og vitenskapsbasert praksis

HOPEnDialogue – Internasjonalt samarbeid for å styrke tilnærmingen Åpen Dialog i nettverksmøter

OPEN DIALOGUE: Clients voices as resources. Prof. Jaakko Seikkula (2014) s. 4;

Open dialogues in the present and the future | Jakko Seikkula, OPEN DIALOGUE – an international community 20.08.2016;

Mikhail Bakhtin (1984)

authentic human life is the open-ended dialogue. Life by its very nature is dialogic.

To live means to participate in dialogue: to ask questions, to heed, to respond, to agree, and so forth.

In this dialogue a person participates wholly and throughout his whole life: with his eyes, lips, hands, soul, spirit, with his whole body and deeds.

He invests his entire self in discourse, and this discourse enters into the dialogic fabric of human life, into the world symposium. »

Jaakko Seikkula Speaks on Finnish Open Dialogue, Social Networks, and Recovery from Psychosis | Daniel Mackler, 28.07.2011;

http://wildtruth.net/films-english ••• Here I interview Jaakko Seikkula, PhD, a professor of psychotherapy at the University of Jyväskylä in Finland who is best known for his work with Finnish Open Dialogue. He speaks about the value of engaging social networks in crisis situations, the development of the Finnish Open Dialogue approach, the idea that there is meaning behind psychosis, and some unexpected benefits in Western Lapland of including family members in therapy with people experiencing psychosis. For more on Open Dialogue, see: http://psychrights.org/research/Diges…

MIA TOWN HALL – Exploring Dialogic Responses in a Time of Crises;

Kermit Cole and Louisa Putnam are inspired by Open Dialogue to respond as a team to individuals, couples and families in crisis. They have hosted many symposia in Santa Fe, New Mexico to explore the intersections between Open Dialogue, Hearing Voices, and other Dialogical approaches, and recently completed their studies under Jaakko Seikkula to be Open Dialogue trainers.

Town Hall 7 – What is Open Dialogue Today? Paneldeltakere med Jaakko Seikkula, Olga Runciman m.fl. | 23.10.2020;

What is Open Dialogue Today? v/ Kermit Cole | 17.10.2020

Window of Opportunity: Reflections on “Dialogue in a Time of Crisis | Kermit Cole, 30.04.2020

Økende medikalisering

Konferansen Økende medikalisering, Litteraturhuset, med Robert Whitaker og Ragnfrid Kogstad m.fl. | 01.10.2019

Patologisering og medikalisering av livet

Patologisering og medikalisering av livet  – Joanna Moncrieff presentasjon | 13.11.2018

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka?

Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka? | 08.02.2017

Norske psykiatriske forening stiller med et åpent sinn | Walter Keim, Tidsskriftet DEN NORSK LEGEFORENING 26.03.2017

Filmer

Arnold Juklerød: Til ditt eget beste

Arnold Juklerød; Til ditt eget beste (1996) og Makt og mening (2001)

«for å være psykiatrisk pasient må man være sterk. De fleste psykiatriske pasienter er jo ikke sterke. Arnold var det.
Derfor kan han føre denne kampen.

De fleste som kommer hit og som får en psykose-diagnose, er unge mennesker. De er fortvilte og desperate og forstår ikke hva som skal skje. Til tider opptrer de da uten besinnelse – og kommer så til å sitte fast i nevroleptika-fellen.

De vil miste sin evne til å tale sin sak og å tenke. Og kommer til å se slik ut at ingen lenger tar dem på alvor.

Så Arnold, – han er et talerør for alle disse menneskene. Og hver enkelt må spørre seg:

Ville jeg ha klart dette?« (Lege Lars Mårtenson ~ 41:20 – 42:20 Til ditt eget beste)  

Besk fortelling om psykiatrien (Dagbladet, 1997)

Arnold Juklerød – En kjempe har gått bort (WSO Søkelyset nr. 37)

CRAZYWISE

CRAZYWISETrailer – Hva om psykologisk krise ble sett på som en positiv transformativ opplevelse? – Dokumentarfilm av Phil Borges Ekspert Intervju; Robert Whitaker; Allen Frances; Will Hall. Les omtale; Physycology Today: Crazywise – Rethinking madness

Dødsårsak:Ukjent

Dødsårsak:Ukjent – Om Legemiddelindustriens omfattende påvirkning på samfunnet; Et plutselig, uventet dødsfall relatert til antipsykotiske medisiner, igangsetter en global etterforskning av legemiddelindustrien og hvordan de har gjort potensielt dødelige medikamenter til bestselgere – årlig omsatt for mange milliarder;
#6 Birgit inviterer – Anniken Hoel / Legemiddelindustriens omfattende påvirkning på samfunnet dokumentert i filmen Dødsårsak:Ukjent

Jaakko Seikkula

Jaakko Seikkula Speaks on Finnish Open Dialogue, Social Networks, and Recovery from Psychosis | YouTube, 29.07.2011;

Lykkepillen

Lykkepillen (dokumentar)

MEDICATING NORMAL

MEDICATING NORMAL TrailerDirectors’ Statement; Norsk visning av filmen Medicating Normal 20.05.2021
– For å se filmen, finn en sending på Medicating Normal sin hjemmeside https://medicatingnormal.com/watch/
– Hør intervjuet med den prisbelønnede regissøren av filmen; #7 Birgit inviterer – Lynn Cunningham / Å medisinere bort det normale
– For mer informasjon, se You Tube;
DSM-5, Overdiagnosis and Big Pharma Marketing — Psychiatrist Allen Frances, M.D. (12.03.2021); de fleste blir bra av seg selv …
Informed Consent: Its Importance in Psychiatry and with Medication — Psychiatrist Allen Frances (10.03.2021)
The Difficulty In Getting Rid of a Psychiatric Diagnosis — Psychiatrist Allen Frances, M.D. (26.01.2021)
Lead Architect of the DSM-4 Explores Overdiagnosis — Psychiatrist Allen Frances, M.D. (14.01.2021)
Withdrawal from Psych Drugs — UCLA Professor David Cohen, PhD (15.05.2021)
Comparing Benzodiazepines to Alcohol: Hazards of Long-Term Use—Psychiatrist Allen Frances, M.D. (22.06.2020)
Psychiatric Drugs Are Psychoactive — Like Alcohol and Street Drugs: David Cohen, PhD (29.05.2020)
Do psychiatric drugs help or harm? — UCLA Professor David Cohen, PhD (10.04.2020)
Grueling Psych Drug Withdrawal: Dave talks with Journalist Robert Whitaker (06.03.2020)
The FDA’s Real Role in Evaluating Psychiatric Drugs — Robert Whitaker, Journalist (02.02.2020)
There is No Informed Consent in Psychiatry — Robert Whitaker, Journalist (22.01.2020)
Most Psychiatrists Don’t Know How to Withdraw Patients From Psych Drugs: Dr. Peter Gotzsche, M.D. (20.01.2020)
Sadness Is Not a Brain Disorder or Chemical Imbalance: UCLA Professor David Cohen, PhD (08.01.2020)
The Corrupt Science Behind Marketing Atypical Antipsychotics Like Risperdal & Zyprexa (06.01.2020)
The Dirty Science of the Mental Health Industry — UCLA Professor David Cohen, PhD (04.01.2020)
The Tragedy of ADHD and Stimulants — Robert Whitaker, Journalist (29.12.2019)
Benzodiazepine Withdrawal After Long-Term Use — UCLA Professor David Cohen, PhD (24.12.2019)
Adverse Effects of Psychiatric Drugs Not Taught in Academia: Navy Psychologist Mary Vieten, PhD, ABPP (18.12.2019)
The Harm of Giving Psychiatric Medication to Returning Veterans: Psychologist Mary Vieten, PhD, ABPP (14.12.2019)
Psychiatric Drugs Are Not So Different From Cocaine, Heroin, LSD and Marijuana: Dr. David Cohen (14.12.2019)

Mikrofonen i øredobben

Mikrofonen i øredobbenTrailer – en undervisningsfilm om psykosehvisking av Merete Nesset

Psykiatriens dilemma: En livsfarlig cocktail? (2019)

Psykiatriens dilemma: En livsfarlig cocktail?

Er det en sammenheng mellem den massive bruken av psykofarmaka (nevroleptika/antipsykotika mm) og de tilsynelatende uforklarlige tidlige dødsfallene?

Som i Norge, har Danmark et av verdens største forbruk av psykiatrisk «medisin». Pasienter i psykiatrien har rundt 20-25 år kortere levetid (episode 1 ~ 28:30). Rundt 1 av 8 dør plutselig (~ 43:35 – 46:00 …. akkumulering av psykofarmaka i hjertet; har 7-8 ganger høyere konsentrasjon av nevroleptika/antipsykotika i hjertet, enn det som kan måles i blodet).

DR undersøker nærmere de uforklarte dødsfallene. Se også Dødsårsak:Ukjent (over)

Kort film (50 sek) – Offisiell trailer | 26. november 2015 

(1) Psykiatriens dilemma: En livsfarlig cocktail?

Psykiatriens dilemma: En livsfarlig cocktail? (SÆSON 1 EPISODE 1 | 59M); Er der en sammenhæng mellem den massive brug af psykofarmaka og de tilsyneladende uforklarlige tidlige dødsfald? I Danmark har vi et af verdens største forbrug af medicin mod psykisk sygdom. Samtidig lever patienter i psykiatrien markant kortere end resten af befolkningen. DR undersøger, hvad der ligger bag de u-forklarede dødsfald i psykiatrien.

Flere dødsfald i psykiatrien; Inden for de seneste fem år er mindst otte mennesker døde samtidig med, at de har været i behandling med psykofarmaka. De nye dødsfald kommer efter en lang række andre medicinrelaterede dødsfald i psykiatrien. Risikoen for dødsfald stiger ved overmedicinering, men myndighederne har intet overblik over problemets omfang. Dødsfaldene i psykiatrien fortsætter. Lægemiddelstyrelsen har inden for de seneste fem år modtaget otte indberetninger om mennesker, der er døde som følge af bivirkninger ved psykofarmaka. I tre bivirkningsindberetninger er dødsårsagen beskrevet som blodpropper i lungen eller hjernen. I fem bivirkningsindberetninger er dødsårsagen beskrevet som pludselig hjertedød. Herudover har styrelsen modtaget yderligere to indberetninger, hvor det er usikkert, om der er tale om pludselig død. Tallene fra styrelsen viser kun de indberetninger, der er foretaget, men antallet af døde i psykiatrien er reelt højere, vurderer både eksperter, foreninger og politikere. https://www.psykiatriavisen.dk/2018/05/22/flere-doedsfald-i-psykiatrien/

Mystiske dødsfald i psykiatrien; Et stort antal psykiatriske patienter dør hvert år, uden at nogen ved hvorfor. Sundhedsstyrelsen afviser en rutinemæssig obduktion. Et stort antal psykiatriske patienter dør hvert år, uden at nogen ved hvorfor. Nordjyske Stiftstidende har fået aktindsigt i oplysninger fra Dødsårsagsregisteret, og tallene viser, at 158 psykiatriske patienter døde i 2006, hvor dødsårsagen er angivet som psykose. Året før var tallet 156.
– Vi ved så lidt om, hvorfor de dør. Vi bør undersøge det så godt som muligt, og som forsker og som læge synes jeg, at der bør obduceres, hver gang en patient, der får antipsykotisk medicin, dør uforklarligt, siger Jimmi Nielsen fra Psykiatrien i Region Nordjylland til Nordjyske Stiftstidende.


Sundhedsstyrelsen afviser rutinemæssig obduktion; Søndag aften satte DR’s nyhedsmagasin 21 Søndag fokus på problemet, hvor anti-psykotiske lægemidler til de psykisk syge mistænkes for at spille en rolle. Venstres sundhedsordfører Birgitte Josefsen foreslår obduktion for at afsløre dødsårsagen. – Jeg synes jo man kan gå ind her og lave en lovpligtig obduktion, lige så vel som man gør i forhold til misbrugerne, siger hun. Men sundhedsminister Jacob Axel Nielsen vil ikke love, at obduktion bliver den endelige løsninghttps://www.dr.dk/nyheder/indland/mystiske-doedsfald-i-psykiatrien

(2) Psykiatriens dilemma: Diagnosens pris

Psykiatriens dilemma: Diagnosens pris (SÆSON 1 EPISODE 2 | 57M);

... det er altfor stor risiko for at pasientene får en feil diagnose og derfor også en feil behandling … (~ 26:00 – Generalsekretær Thorstein Theilgaard, Bedre Psykiatri; Landsforeningen for pårørende)

Hver femte dansker får i løbet af livet en psykiatrisk diagnose. Men kan man altid stole på en diagnose og hvad er konsekvenserne, hvis lægerne er i tvivl eller tager fejl? DR møder to danskere, der kæmper for retten til at bestemme over deres eget liv, en ret, de har mistet på grund af diagnoser. Tv-udsendelse om Stig Gerdes’ sag: Patient var slet ikke psykisk syg. Den patient, Stig Gerdes nedtrappede i psykiatrisk medicin, var slet ikke psykiatrisk syg. Det hævder psykiater i ny DR-udsendelse. Snoghøj: En udsendelse i serien «Psykiatriens dilemma» på DR1 satte mandag aften fokus på blandt andre Karina Hansen fra Holstebro. Hun er den patient, der er i centrum for sagen om den omstridte, tidligere Fredericia-læge, Stig Gerdes. Hans autorisation blev inddraget, fordi han havde trappet Karina Hansen ned i psykiatrisk medicin uden først at forhøre sig med hendes værge. Senere er Karina Hansens værgemål blevet ophævet, og hun har fået sin personlige myndighed tilbage. Blandt andet fordi en uvildig ekspert over for retten slog fast, at Karina Hansen ikke var psykisk syg. – Og når hun ikke var psykisk syg, skulle hun selvfølgelig trappes ned i psykiatrisk medicin. Selvfølgelig skulle hun det. Det er den pointe, jeg hele tiden har haft, og som vi også vil fremføre i retten, siger Stig Gerdes. Han medvirkede ikke i ovenviste udsendelse.

Retssag og autorisation; Til august skal Stig Gerdes i retten forsøge at genvinde sin autorisation og dermed tilladelse til igen at kalde sig læge. – Vi vil fremlægge de samme pointer, som man kunne se i udsendelsen. Og også føre vidner, siger Stig Gerdes, som håber, at udsendelsen kan give ham lidt medvind i sagen. Kammeradvokat Flemming Orth, der repræsenterer Gerdes’ modpart, Styrelsen for Patientsikkerhed, i retten mener ikke, at udsendelsen gør nogen forskel for sagen. – Jeg har ikke set udsendelsen, men for os er sagen bygget op om Styrelsens afgørelse og Retslægerådets udtalelse, som jo er en ganske klar afgørelse, siger Flemming Orth til Fredericia Dagblad. Uanset om udsendelsen får betydning for retssagen eller ej, håber Stig Gerdes, at serien vil føre til en forbedring af psykiatrien i Danmark https://frdb.dk/fredericia/Tv-udsendelse-om-Stig-Gerdes-sag-Patient-var-slet-ikke-psykisk-syg/artikel/246223

(3) Psykiatriens dilemma: Striden om folkepillen

Psykiatriens dilemma: Striden om folkepillen (SÆSON 1 EPISODE 3 | 58M); Vi danskere er angiveligt et af verdens lykkeligste folk. Alligevel får flere end 400.000 danskere i dag antidepressiv medicin. Men hvor godt virker medicinen? Verdens forskere er dybt uenige. DR undersøger, hvad uenigheden betyder for læger og patienter.

Ny bog: Pernille Frandsen: Et anker af flamingo: Det, vi glemmer, gemmer vi i hjertet. Forlaget Mellemgaard, 234 sider, udkommer 20. maj 2019. http://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/2298-et-anker-af-flamingo—det-vi-glemmer-gemmer-vi-i-hjertet/

Take These Broken Wings

Take These Broken Wings (norsk teksting), Open Dialogue, Healing Homes og Coming Off Psych Drugs av Daniel Mackler; se Wild Truth

Take Your Pills

Take Your Pills (trailer) – ‘Take Your Pills’ is a Fascinating Look at the Adderall Craze (omtale) – Take Your Pills (Netflix film)

The biggest crime of the century

The biggest crime of the century; dokumentar (på HBO) om opioideskandalen i USA, og hvem som bidro til den.

Stanford Prison Experiment

Stanford Prison Experiment (film); Trailer (2015)

Kronikker

Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien (Aftenposten, 25.august 2015);

«… Nevroleptikafellen: Dosene må stadig økes
Det besynderlige med nevroleptika er at disse medikamentene ofte gir bivirkninger som til forveksling er lik de psykotiske symptomene.

Det sto i bruksanvisningen til Risperdal at «Bivirkningene er ofte vanskelig å skille fra sykdomssymptomene»

Psykiatriens historie og behandlingsmetoder er ikke noe vakkert syn, og vi rister på hodet over den galskapen psykiatrien utsatte sine ofre for, men vi ser ikke at disse lovlige og ulovlige overgrepene fortsetter også i psykiatrien i dag i andre former.«

Den onde psykiatrien (Dagsavisen, 2. januar 2019), Lars Olle Engaas;

Tvangsmedisinering er brudd på menneskerettighetene … medikamentene og depotsprøytene skaper unormale tilstander i hjernen.

Den svenske nevrologen og dosenten Lars Mårtensson skreiv om disse medikamentene:

«Psykiatrins metod är att hålla det psykotiska kaos som orsakas av neuroleptika nere med fortsatt neuroleptikabehandling-medicinering. Helvetet kan inte vara värre. Djävulen kan inte vara ondare än denna psykiatri

Enhver tid er blind for sin egen dumskap og ondskap. Det gjelder også psykiatrien.

Bøker

En psykiatrisk epidemi – Illusjoner om psykiatriske legemidler

En psykiatrisk epidemi – Illusjoner om psykiatriske legemidler (2014), Robert Whitaker

Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?

The Zyprexa Papers

17. desember 2006 startet The New York Times en serie med forsidehistorier om dokumenter innhentet av Alaska-advokat Jim Gottstein, som viste at Eli Lilly hadde skjult at det bestselgende stoffet forårsaket diabetes og andre livsforkortende metabolske problemer.

«Zyprexa Papers», som de ble kjent, viste også at Eli Lilly fremmet ulovlig bruk av Zyprexa på barn og eldre, med særlig dødelige effekter.

Selv om Gottstein mener at han innhentet Zyprexa Papers lovlig, bestemte USAs tingrett for Eastern District i New York i Brooklyn at han hadde konspirert om å stjele dokumentene, og Eli Lilly truet Gottstein med strafferettslig tiltale.

I The Zyprexa Papers gir Gottstein en medrivende førstehåndsrapport om hva som virkelig skjedde, inkludert nye detaljer om hvordan en liten gruppe psykiatriske overlevende spredte Zyprexa Papers på Internett usporbart.

Alt dette i en gripende, klarspråklig forklaring av kompleks juridisk manøvrering og hans kamper på vegne av Bill Bigley, den psykiatriske pasienten hvis prøvelser gjorde det mulig å eksponere Zyprexa Papers.

Boken The Zyprexa Papers (2020) av Jim Gottstein finnes også i digital utgave og kan kjøpes på nett (f.eks. på Amazon).

For mer informasjon les Ethical Human Psychology and Psychiatry (EHPP) sin anmeldelse av The Zyprexa Papers og hør radiointervjuene

TS Radio Network: The Zyprexa Papers with Jim Gottstein

«The Zyprexa Papers»: A Story in the Style of David and Goliath

Podcast

# 184 Om sviktende behandlingsapparat med filmskaper Ellen Ugelstad, Pia og psyken · 2021-01-08

Rettsvern

Retten til å velge og rettsvernet i psykisk helsevern | Temakveld (Hvite Ørn, Litteraturhuset, Oslo), 26.10.2020

Advokathjelp

Føniks ADVOKATER

ICJ-Norge Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling / Psykiatri og rettsvern

Lovverk

Helsetilsynsloven (Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv.);

§ 4. Tilsynsmyndighetens oppgaver

§ 5. Plikt til å opprette internkontrollsystem og tilsyn med at det føres internkontroll

Pasient- og Brukerrettighetsloven (PBL):

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

§ 2-3 Rett til fornyet vurdering

Kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon

§ 3-1 Pasientens eller brukerens rett til medvirkning

§ 3-3 Informasjon til pasientens eller brukerens nærmeste pårørende

§ 4-6 Om pasienter over 18 år som ikke har samtykkekompetanse

Psykisk Helsevernloven (PHVL):

Kapittel 4. Gjennomføring av psykisk helsevern

§ 4-3 Skjerming

§ 4-4 Vilkår for vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

§ 4-4 a Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

§ 4-5 Forbindelse med omverdenen

§ 4-8 Bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold

§ 4-9 Kontrollundersøkelser

Psykisk helsevernloven med kommentarer

§ 1-7. Rett til å bruke advokat eller annen fullmektig

Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Spesialisthelsetjenesteloven (Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.);

§ 3-4. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg;

§ 3-4 a. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet; Enhver som yter helsetjenester etter denne lov, skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Vergemålsloven (Lov om vergemål)

Kapittel 4. Vergemål for voksne
§ 20. Vilkår for vergemål

Helsedirektoratet

Involver nærmeste pårørende ved tvungent psykisk helsevern

Nyttig psykisk helsehjelp til barn og unge | Mad in Norway, Forandringsfabrikken, 13.06.2021

#9 Birgit inviterer – Sami Timimi / Sannheten om ADHD og andre merkelapper vi får folk til å tro på | 18.06.2021

#8 Birgit inviterer – Vanessa proff og Marit Sanner / Alt du trenger å vite om hva barn og unge trenger | 04.06.2021

#7 Birgit inviterer – Lynn Cunningham / Å medisinere bort det normale | 21.05.2021

#6 Birgit inviterer – Anniken Hoel / Legemiddelindustriens omfattende påvirkning på samfunnet dokumentert i filmen Dødsårsak:Ukjent | 07.05.2021

#5 Birgit inviterer – Didrik Heggdal / BET – tilnærmingen som endrer hvordan vi tenker om psykisk helse | 23.04.2021

#4 Birgit inviterer – Mette Ellingsdalen / Om menneskerettigheter, tvang og CRPD | 09.04.2021

#3 Birgit inviterer – Merete Nesset / Å møte mennesker i psykose: enklere enn du tror? | 26.03.2021

#2 Birgit inviterer – Magnus Hald / Om kjemiske ubalanser, nedtrapping og medikamentfri behandling | 12.03.2021

#1 Birgit inviterer – Robert Whitaker / Historien om dagens psykiatri og hva som er galt med den | 24.02.2021

ADHD – Piller på avveie | 28.11.2021

Avviksmeldinger for vold, trusler og utagering i psykiatrien på seks av landets største sykehus

Tallene viser at Sykehuset Østfold har flest meldte avvik. De siste tre årene er det ført over 4800 avvik av ansatte.

Det er nesten dobbelt så mange avvik som Oslo Universitetssykehus, som har et mye større pasientgrunnlag.

Avvik vold, trusler og utagering

201820192020
Sykehuset Østfold Kalnes123320111560
Haukeland Univeristetsykehus95513421186
Oslo Universitetssykehus1031858746
Akershus Universitetssykehus339481621
Universitetssykehuset i Nord Norge581325295
Stavanger Universitetssykehus759790640

Les mer; En ny dag truer | NRK, 21.03.2021

Helsetilsynet

Thomas tok sitt eget liv da han var innlagt i psykiatrien – sykehuset får knusende kritikk | NRK 10.07.2021;

Sykehuset Østfold sviktet i flere ledd da Thomas Christophersen tok sitt eget liv i 2019.
Sykehuset Østfold har brutt loven – ved å ikke tilby Thomas forsvarlig helsehjelp. Helsetilsynet konkluderer dessuten med fire andre lovbrudd. …
Sykehuset får kritikk for mangler i det selvmordsforebyggende arbeidet, og for at familiens innspill ikke ble tatt med i vurderingen av Thomas sin helsetilstand.
Helsetilsynet mener den avdekkede svikten medfører fare for svikt i lignende saker.
– Det er ikke ett enkelt forhold der sykehuset dummet seg ut. Det har vært en gjennomgående svikt hele veien, mener Kim Christophersen.
Han får støtte fra advokat Helge Hjort, som har mange års erfaring med helse- og pasientrett.
– En mer alvorlig uttalelse enn dette er det vel ikke mulig å få for et sykehus.

Statens helsetilsyn

Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten (varsle via helsenorge);

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Du kan varsle via Helsenorge.

Pasient, bruker og pårørende – Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har en rett til å varsle Helsetilsynet … | 23.02.2021

Pasient- og brukerombudet

I hvert fylke skal det være et ombud som skal arbeide for at pasienter, pårørende og brukere får ivaretatt sin rettsikkerhet overfor helsetjenesten

Sivilombudsmannen (SOM)

SivilombudsmannenKlage til SivilombudsmannenTorturforebygging

Sykehuset Østfold får knusende kritikk for høy bruk av tvang | NRK, 02.04.2019;

Ledelsen ved Sykehuset Østfold mangler kunnskap om og interesse for omfanget av egen tvangsbruk, mener SivilombudsmannenDe mener også at ledelsen er for lite interessert i å sette seg inn i tallene for tvangsbrukSivilombudsmannen har skrevet én rapport med funn fra besøket til sikkerhetsseksjonene

SKJERMING I PSYKISK HELSEVERN − RISIKO FOR UMENNESKELIG BEHANDLING (Temarapport 2018)